سنجش تکمیلی امیرکبیر
Menu
از سال 1392 سنجش تکمیلی امیرکبیر تمام خدمات آموزشی خود را با برند سنجـش امیـرکبیـر ارائه مینماید.
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96-97 | منابع آزمون دکتری 96-97 | سنجش امیرکبیر
کانال تلگرام سنجش امیرکبیر و تخفیف های شگفت انگیز ساعتی و روانه

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی برق 1251

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی برق 1251

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی برق 1251

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی برق 1251

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی برق 1251
بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی برق 1251

 

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی برق کد 1251


جدول ذیل، بودجه بندی مباحث و سرفصل های آزمون آزمایشی رشته کارشناسی ارشد سراسری مهندسی برق کد 1251 را نشان می دهد

برای کنکور کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی برق ، 8 مرحله آزمون آزمایشی برگزار می شود

مباحث بودجه بندی آزمون آزمایشی ارشد سراسری مهندسی برق

درس

آزمون اول (25% اول سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

معادلات دیفرانسیل مرتبه اول

معادلات دیفرانسیل

معرفی اعداد مختلط و اعمال روی آن ها، نواحی در صفحه مختلط تابع،

حد، پیوستگی و مشتق، توابع تحلیلی و خواص آنها

ریاضیات مهندسی

 

قضایای آنالیز ترکیبی – احتمالات مقدماتی – متغیر تصادفی

آمار و احتمالات

تجزیه مدارهای مقاومتی (نورتن، تونن، جمع آثار و ...) ، مدارهای دوگان و متقارن، مدارهای خاص

(ژنراتور ، آپ امپ) و ترانس و مدارهای مرتبه اول (پاسخ پله و ضربه)

مدارهای الکتریکی 1و2

 

مدارات دیودی – مدارات ترانزیستوری (اثر سیگنال کوچک و سیگنال بزرگ در BJT و FET)

الکترونیک

مدارهای مغناطیس (خطی و غیر خطی) مدار معادل – روابط پایه – نحوه ارتباط این دو –

اصول مهم و کلیدی – تبدیل انرژی (تک تحریکه – چند تحریکه)

روابط پایه – نحوه بازی با روابط – اصول مهم و کلیدی

 

ماشین های الکتریکی 1و2

 

قانون میسون – بررسی سیستم های الکتریکی و مکانیکی محک راوث – هروتیس – بررسی فضای حالت

سیستم های کنترل خطی

آنالیز برداری – محاسبه میدان الکتریکی – خطوط میدان الکتریکی –

پتانسیل الکتریکی – محاسبه انرژی ذخیره شده در میدان الکتریکی

الکترومغناطیس

 

بررسی سیگنال ها و سیستم ها – خواص سیستم های LTI

تجزیه و تحلیل سیستم ها

مبانی سیستم های قدرت، پارامترهای خطوط انتقال

تجزیه و تحلیل سیستم ها

سیستم نمایش اعداد و کد گذاری – نمایش اعداد منفی – منطق کلیدی،

منطق های تست منطقی و سه حالته ساختار کلی دریچه های منطقی

مدار منطقی و ریز پردازنده ها

 

آزمون دوم (25% دوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم

معادلات دیفرانسیل

دنباله ها و سری های مختلط، انتگرالگیری از توابع مختلط

ریاضیات مهندسی

توزیع های احتمال – امید ریاضی – توابع مولد گشتاور – رگرسیون

آمار و احتمالات

مدارهای مرتبه دوم (مدارهای لحظه ای) تجزیه و تحلیل حالت دائمی سینوسی، تحلیل توان، مدارهای

تزویج، مسائل مربوط به مدارهای مرتبه دوم (شامل بافتن پهنای باند، ضریب میرایی و ضریب کیفیت و ...)

مدارهای الکتریکی 1و2

 

تقویت کننده تفاضلی – منابع جریان

الکترونیک

ماشین های DC (اصول – ساختمان – سیم پیچی روابط پایانه – مدل سازی – اصول مهم و کلیدی)

ماشینهای DC (بررسی انواع ژنراتور – بررسی انواع موتور – بحث راه اندازی – نکات مهم و کلیدی)

ماشین های الکتریکی 1و2

 

بررسی سیستم های کنترل در حوزه زمان – مکان هندسی ریشه ها

سیستم های کنترل خطی

هادی ها – خواص الکتریکی عایق ها – شرایط مرزی بین دو محیط عایق، خازن و انواع آن – قضایای

الکترومغناطیس (قضیه تصویر – قضیه هم پاسخی) دو قطبهای الکتریکی – جریان های الکتریکی دائم –

محاسبه مقاومت الکتریکی در پیله بندی های متفاوت – معادله لاپلاس و پواسن

 

الکترومغناطیس

 

سری های فوریه و تبدیل های فوریه (پیوسته) و تجزیه و تحلیل سیستم ها در حوزه فوریه

تجزیه و تحلیل سیستم ها

روابط ولتاژ و جریان در خطوط انتقال، مدل سیستم قدرت

تجزیه و تحلیل سیستم ها

انواع دریچه های منطقی – توابع منطقی و ساده کردن آنها شامل روش های جدول کارنو و روش

جدول بندی – روش های کامپیوتری ساده کردن توابع ترکیبی

مدار منطقی و ریز پردازنده ها

 

آزمون سوم (50% اول سرفصل)

مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول و دوم

آزمون چهارم (25% سوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

تبدیلات لاپلاس

معادلات دیفرانسیل

حل عمومی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی، مسائل اشتروم لیوویل، سری و انتگرال فوریه

ریاضیات مهندسی

توزیع های شناخته شده (برنولی ، دو جمله ای، فوق هندسی، پواسن، نمایی،

دوجمله ای منفی، هندسی، نرمال)

آمار و احتمالات

 

معادلات حالت، فرکانس های طبیعی، تابع شبکه

مدارهای الکتریکی 1و2

فیدبک – تقویت کننده عملیاتی (OP - AMP)

الکترونیک

ترانسفورماتور (اصول – مدل سازی – پریونیت تک فاز – اتوترانسفورماتور –شیوه تحلیل – نکات مهم و کلیدی) ترانسفورماتور (بازده –تنظیم ولتاژ هارمونیک – سه فاز – اصول مهم و کلیدی)

ماشین های الکتریکی 1و2

بررسی سیستم های کنترل در حوزه فرکانس (نایکوییست) نمودار BODE و چارت نیکولز

سیستم های کنترل خطی

میدان های مغناطیسی و قانون بیوساوار – پتانسیل برداری و اسکالر مغناطیسی

دو قطبی مغناطیسی – نیرو و گشت در مغناطیسی

الکترومغناطیس

 

سری فوریه و تبدیل های گسسته و قضیه نمونه برداری نایکویست

تجزیه و تحلیل سیستم ها

محاسبات شبکه، محاسبات پخش بار

تجزیه و تحلیل سیستم ها

طراحی مدارات رمزگشا ، رمز کننده، مبدل های کد انتخاب کننده ها و بسته ها

برای پیاده سازی مدارهای ترکیبی (MOOR) – بررسی مخاطره ها و سابقه ها

(Rece and Hazard)

 

مدار منطقی و ریز پردازنده ها

 

آزمون پنجم (25% چهارم سرفصل)

 

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

سری ها و دستگاه های معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل

روش جواب سازی برای حل معادلات موج، گرما، پتانسیل – حل مسائل ناهمگن،

استفاده از تبدیلات لاپلاس و فوریه در حال مسائل

ریاضیات مهندسی

 

توزیع های نمونه ای – فاصله اطمینان آزمون فرضیه

آمار و احتمالات

قضایای شبکه، دو قطبی ها، گراف های شبکه، مدارهای خاص، NIC ، تیس، T دوقلو، مقاومت منفی و ...

مدارهای الکتریکی 1و2

تقویت کننده های توان (قدرت) – تنظیم کننده ولتاژ – پاسخ فرکانسی

الکترونیک

ماشین های آسنکرون (اصول – ساختمان – مدل شیوه تحلیل – حالات مختلف عملکرد موتوری – ژنراتوری - ترمزی)

ماشین های آسنکرون (روابط گشتاور – بازده شیوه های راه اندازی – اصول مهم و کلیدی)

ماشین های الکتریکی 1و2

 

حد فاز ، جبران سازه های PID – PD – PI – پس فاز – پیش فاز

سیستم های کنترل خطی

شرایط مرزی در محیط های مغناطیسی – خود القایی – انرژی مغناطیسی

الکترومغناطیس

تبدیل لاپلاس و Z

تجزیه و تحلیل سیستم ها

توزیع اقتصادی بار، سیستم های توزیع انرژی الکتریکی

تجزیه و تحلیل سیستم ها

تخصیص وضعیت بدون سابقه – ترانشه های متداول مدارهای ترتیبی –

طراحی یا بررسی نمونه ماشین یا بخش کنترل و داده – روش های طراحی نوین

مدار منطقی و ریز پردازنده ها

 

آزمون ششم (50% دوم سرفصل)

مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله چهارم و پنجم

آزمون هفتم (جامع اول)

آزمون جامع اول: مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول تا ششم

آزمون هشتم (جامع دوم)

آزمون جامع دوم: مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول تا ششم

برچسب ها: کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد مهندسی برق, آزمون آزمایشی, بودجه بندی آزمون آزمایشی

logo-samandehi
cool hit counter
تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران میباشد.