سنجش تکمیلی امیرکبیر
Menu
از سال 1392 سنجش تکمیلی امیرکبیر تمام خدمات آموزشی خود را با برند سنجـش امیـرکبیـر ارائه مینماید.
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96-97 | منابع آزمون دکتری 96-97 | سنجش امیرکبیر
  • مکان شما : صفحه اصلی
کانال تلگرام سنجش امیرکبیر و تخفیف های شگفت انگیز ساعتی و روانه

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت مهندسی پزشکی- زیست مواد

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت مهندسی پزشکی- زیست مواد

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت مهندسی پزشکی- زیست مواد

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت مهندسی پزشکی- زیست مواد

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت مهندسی پزشکی- زیست مواد
بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت مهندسی پزشکی- زیست مواد

 

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- زیست مواد وزارت بهداشت


جدول ذیل، بودجه بندی مباحث و سرفصل های آزمون آزمایشی رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت مهندسی پزشکی- زیست مواد را نشان می دهد

برای کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت رشته مهندسی پزشکی- زیست مواد ، 8 مرحله آزمون آزمایشی برگزار می شود

مباحث بودجه بندی آزمون آزمایشی ارشد وزارت بهداشت مهندسی پزشکی- زیست مواد

درس

آزمون اول (25% اول سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی

تابع حد و پیوستگی – مشتق و کاربرد آن

ریاضیات عمومی

تقسیم بندی مواد- انواع پیوندهای اتمی در جامدات

علم مواد

بیومتریال‌ها

 

اصول

زیست مواد

فیزیولوژی: سلول- عضله- قلب و گردش خون

آناتومی: استخوان‌شناسی و مفاصل- عضلات بدن انسان

فیزیولوژی

و آناتومی

آلکانها- آلکنها

شیمی آلی

آب و الکترولیتها، ساختمان آمینو اسیدها و پروتئین ها، آنزیم‌ها و

کوآنزیم‌ها، ساختمان کربوهیدرات‌ها (قند‌ها‌،ساکاریدها یا اُزها)‌

بیوشیمی

 

آزمون دوم (25% دوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی

انتگرال و کاربرد آن – دنباله و سری – مختصات قطبی – اعداد مختلط – مقاطع مخروطی

ریاضیات عمومی

ساختار اتمی جامدات- عیوب شبکه کریستالی

علم مواد

ساختار بافت و اندام

 

اصول

زیست مواد

فیزیولوژی: خون، لنف، مایع میان بافتی- دستگاه عصبی

آناتومی: دستگاه تنفس و قلب عروق

فیزیولوژی

و آناتومی

آلکینها

شیمی آلی

متابولیسم (سوخت و ساز ) قندها، اکسیداسیون بیولوژیک ( زنجیره انتقال الکترون‌)

بیوشیمی

آزمون سوم (50% اول سرفصل)

مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول و دوم

آزمون چهارم (25% سوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی

جبر خطی – هندسه تحلیلی – خم و رویه در فضا – توابع برداری توابع چند منظوره

ریاضیات عمومی

خواص مکانیکی مواد- ساختار سیستم های چند فازی

علم مواد

پاسخ در برابر جراحت

اصول زیست مواد

فیزیولوژی: تنفس- دستگاه گوارش

آناتومی: دستگاه گوارش و ادراری ـ تناسلی

فیزیولوژی

و آناتومی

الکلها ، اترها

شیمی آلی

ویتامین‌ها، لیپیدها و نقش‌ آنها در سیستم بیولوژیکی، متابولیسم لیپیدها

بیوشیمی

آزمون پنجم (25% چهارم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی

انتگرال چند گانه – میدان برداری

ریاضیات عمومی

نمودار اهن –کربن- مباحث تکمیلی

علم مواد

زیست سازگاری پلیمرها

اصول زیست مواد

فیزیولوژی: کلیه- فیزیولو‍ژی غدد درون ریز

آناتومی: دستگاه عصبی Nervous System

فیزیولوژی

و آناتومی

بنزن و آروماتیسیته

شیمی آلی

ساختار نوکلئوتید‌ها و متابولیسم آنها، متابولیسم ترکیبات نیتروژن دار‌، هورمون ها

بیوشیمی

آزمون ششم (50% دوم سرفصل)

مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله چهارم و پنجم

آزمون هفتم (جامع اول)

آزمون جامع اول: مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول تا ششم

آزمون هشتم (جامع دوم)

آزمون جامع دوم: مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول تا ششم

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت میکروب شناسی موادغذایی

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت میکروب شناسی موادغذایی

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت میکروب شناسی موادغذایی

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت میکروب شناسی موادغذایی

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت میکروب شناسی موادغذایی
بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت میکروب شناسی موادغذایی

 

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد میکروب شناسی موادغذایی وزارت بهداشت


جدول ذیل، بودجه بندی مباحث و سرفصل های آزمون آزمایشی رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت میکروب شناسی موادغذایی را نشان می دهد

برای کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت رشته میکروب شناسی موادغذایی ، 8 مرحله آزمون آزمایشی برگزار می شود

مباحث بودجه بندی آزمون آزمایشی ارشد وزارت بهداشت میکروب شناسی موادغذایی

درس

آزمون اول (25% اول سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی

تاریخچه - ساختمان و شکل باکتری - متابولیسم انرژی در باکتری‌ها

فیزیولوژی رشد و متابولیسم جذب در باکتری‌ها-ژنتیک میکروارگانیسم‌ها

باکتری‌شناسی

 

مقدمه‌ای بر تغذیه- پروتئین- کربوهیدراتها

تغذیه عمومی

آب و الکترولیتها، ساختمان آمینو اسیدها و پروتئین ها، آنزیم‌ها و

کوآنزیم‌ها ، ساختمان کربوهیدرات‌ها (قند‌ها‌،ساکاریدها یا اُزها)‌

بیوشیمی عمومی

 

کلیات- آمیب‌های انگلی

انگل‌شناسی

کلیات قارچ ‌شناسی - بیماری‌های حاصل از باکتری ‌های شبه

قارچی-بیماری‌های قارچی سطحی-بیماری‌های قارچی جلدی

قارچ‌شناسی

 

ویروس‌شناسی – داروها و عوامل ضدویروسی

روش ¬های تشخیص بیماری ¬ های ویروسی

ویروس‌شناسی

 

آزمون دوم (25% دوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی

کنترل رشد باکتری‌ها- فلورنرمال- پاتوژنیسیته و توکسینوژنز

باکتری‌شناسی

چربی ها- ویتامین A , D- ویتامین E, K

تغذیه عمومی

متابولیسم (سوخت و ساز ) قندها، اکسیداسیون بیولوژیک ( زنجیره انتقال الکترون‌)

بیوشیمی عمومی

آمیب‌های آزادزی- تاژک‌داران دستگاه گوارش و دستگاه ادراری و تناسلی

انگل‌شناسی

بیماری‌های قارچی زیر جلدی- بیماری‌های قارچی احشایی

قارچ‌شناسی

پاکس ‌ویروس – آدنو‌ویروس – پاپووا‌ویروس

پارو‌ویروس–هرپس‌ویروس–ویروس هپاتیت B

ویروس‌شناسی

 

آزمون سوم (50% اول سرفصل)

مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول و دوم

آزمون چهارم (25% سوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی

کوکسی‌های بیماریزا

باکتری‌شناسی

ویتامینهای محلول در آب-املاح و مواد معدنی- انرژی

(روش‌های ارزیابی وضعیت تغذیه)- برنامه‌ریزی تغذیه

تغذیه عمومی

 

ویتامین‌ها، لیپیدها و نقش‌ آنها در سیستم بیولوژیکی، متابولیسم لیپیدها

بیوشیمی عمومی

تاژک‌داران خون و سنج- مژه‌داران

انگل‌شناسی

بیماری‌های قارچی نادر- ایمنولوژی و سرولوژی بیماری‌های

قارچی- داروهای ضد قارچی و مکانیسم اثر آنها

قارچ‌شناسی

 

ویروس هپاتیت D – A – E – C و رابدو ویروس – رترو ویروس

اورتومیکسو ویروس – پارامیکسو ویروس

ویروس‌شناسی

 

آزمون پنجم (25% چهارم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی

باسیل‌ها و اسپیروکت‌های بیماری‌زا

باکتری‌شناسی

تغذیه نوجوانی و سالمندی- تغذیه دوران بارداری- تغذیه شیرخواران و کودکان

تغذیه عمومی

ساختار نوکلئوتید‌ها و متابولیسم آنها، متابولیسم ترکیبات نیتروژن دار‌، هورمون ها

بیوشیمی عمومی

اپیکمپلکسا و میکروسپوریدیا

انگل‌شناسی

سموم قارچی و قارچ‌های سم زا - پاتوفیزیولوژی قارچ‌ها - احتیاط

و مراقبت‌های لازم- آلوده‌کننده‌ها و گند رویان معمول در آزمایشگاه

قارچ‌شناسی

 

پیکورنا ‌ویروس – توگا ویروس – روتا ویروس – کورونا ویروس

آرنا ویروس–آربو ویروس–ویروس‌های مولد تب‌های همورلژیک

(بونیا – آرنا – فیلو) – و پرویون¬ها

 

ویروس‌شناسی

 

آزمون ششم (50% دوم سرفصل)

مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله چهارم و پنجم

آزمون هفتم (جامع اول)

آزمون جامع اول: مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول تا ششم

آزمون هشتم (جامع دوم)

آزمون جامع دوم: مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول تا ششم

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت نانوتکنولوژی پزشکی

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت نانوتکنولوژی پزشکی

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت نانوتکنولوژی پزشکی

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت نانوتکنولوژی پزشکی

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت نانوتکنولوژی پزشکی
بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت نانوتکنولوژی پزشکی

 

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی وزارت بهداشت


جدول ذیل، بودجه بندی مباحث و سرفصل های آزمون آزمایشی رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت نانوتکنولوژی پزشکی را نشان می دهد

برای کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت رشته نانوتکنولوژی پزشکی ، 8 مرحله آزمون آزمایشی برگزار می شود

مباحث بودجه بندی آزمون آزمایشی ارشد وزارت بهداشت نانوتکنولوژی پزشکی

درس

آزمون اول (25% اول سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی

آب و الکترولیتها، ساختمان آمینو اسیدها و پروتئین ها، آنزیم‌ها و کوآنزیم‌ها، ساختمان

کربوهیدرات‌ها (قند‌ها‌،ساکاریدها یا اُزها)‌

بیوشیمی

 

مقدمه‌ای بر فناوری نانو و تعاریف اولیه

مقدمه‌ای بر نانوتکنولوژی

مقدمه‌ایی بر نظریه اتمی- استوکیومتری- شیمی گرمایی- ساختار الکترونی اتم

شیمی

زیست سلولی: سلول و غشاء سلولی

زیست مولکولی: اسیدهای نوکلئیک

زیست‌شناسی سلولی

و مولکولی

سلول- عضله- قلب و گردش خون

فیزیولوژی

بیوفیزیک پروتئین‏ها و اسیدهای نوکلئیک

بیوفیزیک

آزمون دوم (25% دوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی

متابولیسم (سوخت و ساز ) قندها، اکسیداسیون بیولوژیک ( زنجیره انتقال الکترون‌)

بیوشیمی

انواع نانو مواد

مقدمه‌ای بر نانوتکنولوژی

شکل هندسی مولکولی و اوربیتال مولکولی و پیوند کووالانسی- گازها- سینتیک شیمیایی

و تعادلات شیمیایی- تعادلات شیمیایی

شیمی

 

زیست سلولی: هسته، هستک چرخه سلولی- شبکه آندوپلاسمی

زیست مولکولی: همانندسازی

زیست‌شناسی سلولی

و مولکولی

خون، لنف، مایع میان بافتی- دستگاه عصبی

فیزیولوژی

بیوفیزیک غشاء- بیوفیزیک پرتویی

بیوفیزیک

آزمون سوم (50% اول سرفصل)

مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول و دوم

آزمون چهارم (25% سوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی

ویتامین‌ها، لیپیدها و نقش‌ آنها در سیستم بیولوژیکی، متابولیسم لیپیدها

بیوشیمی

شناسایی نانو مواد

مقدمه‌ای بر نانوتکنولوژی

جامدات یونی- محلول‌ها- اسیدها و بازها- تعادل یونی

شیمی

زیست سلولی: دستگاه گلژی- ریبوزوم- میتوکندری- واکوئل- لیزوزوم

زیست مولکولی: رونویسی- پردازش RNA- سنتز پروتئین

زیست‌شناسی سلولی

و مولکولی

تنفس- دستگاه گوارش

فیزیولوژی

بیوترمودینامیک- روش‏ها و دستگاه‏ها

بیوفیزیک

آزمون پنجم (25% چهارم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی

ساختار نوکلئوتید‌ها و متابولیسم آنها، متابولیسم ترکیبات نیتروژن دار‌، هورمون ها

بیوشیمی

کاربرد نانو مواد

مقدمه‌ای بر نانوتکنولوژی

مبانی ترمودینامیک شیمیایی- ترمودینامیک بیان قانون دوم- ترکیبات کمپکس- الکتروشیمی

شیمی

زیست سلولی: پراکسی‌زوم- گلی اکسیزوم- اسکلت سلولی-

اتصالات سلولی- کلروپلاست زیست مولکولی: تنظیم بیان ژن

زیست‌شناسی سلولی

و مولکولی

کلیه- فیزیولو‍ژی غدد درون ریز

فیزیولوژی

بیوفیزیک نظری

بیوفیزیک

آزمون ششم (50% دوم سرفصل)

مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله چهارم و پنجم

آزمون هفتم (جامع اول)

آزمون جامع اول: مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول تا ششم

آزمون هشتم (جامع دوم)

آزمون جامع دوم: مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول تا ششم

بیش از ۸۷ درصد داوطلبان آزمون دکتری 94 کارنامه دریافت کردند

بیش از ۸۷ درصد داوطلبان آزمون دکتری 94 کارنامه دریافت کردند

بیش از ۸۷ درصد داوطلبان آزمون دکتری 94 کارنامه دریافت کردند

بیش از ۸۷ درصد داوطلبان آزمون دکتری 94 کارنامه دریافت کردند

بیش از ۸۷ درصد داوطلبان آزمون دکتری 94 کارنامه دریافت کردند
بیش از ۸۷ درصد داوطلبان آزمون دکتری 94 کارنامه دریافت کردند
کارنامه کنکور دکتری 94

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از اقدام بیش از ۸۷درصد داوطلبان برای دریافت پرینت کارنامه آزمون دوره دکتری سراسری 94 خبر داد.

 

حسین توکلی در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهی ایسنا گفت:نتایج اولیه آزمون دوره دکتری نیمه متمرکز ۹۴به صورت کارنامه تنظیم شده و از ساعت ۲۰چهارشنبه ۲۶فروردین روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفته است.

 

وی ادامه داد: تا ساعت ۸صبح امروز از تعداد ۱۶۴هزار و ۵۸۷ داوطلب حاضر در جلسه آزمون،۱۴۴هزار داوطلب(۸۷.۵درصد حاضرین) نسبت به مشاهده و دریافت پرینت کارنامه خود اقدام کرده اند.

 

مشاورعالی سازمان سنجش آموزش کشور درمورد زمان و نحوه انتخاب رشته توضیح داد:کلیه داوطلبان ضرورت دارد از روز دوشنبه ۳۱فروردین لغایت پنجشنبه ۳ اردیبهشت به سایت سازمان سنجش مراجعه نموده و ضمن دریافت دفترچه راهنما و مطالعه دقیق آن و مطالعه اطلاعیه های منتشر شده سازمان سنجش،با رعایت کلیه ضوابط نسبت به انتخاب حداقل ۵۰رشته محل اقدام نمایند و کدرشته محل های انتخابی را به ترتیب اولویت علاقه مرتب نموده و در مهلت تعیین شده نسبت به ثبت آن ها در فرم اینترنتی اقدام نمایند.

 

توکلی در ادامه گفت:به منظور فراهم شدن تسهیلات بیشتر برای مجازین به انتخاب رشته،دفترچه راهنمای انتخاب رشته از عصر فردا،یکشنبه ۳۰فروردین روی سایت سازمان سنجش قرار میگیرد،ضمنا تصویر پاسخ نامه و کلید نهایی آزمون از عصر فردا روی سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.

 

 

منبع: مرجع دانشگاهی کشور

 

 

پاسخنامه،کليد نهایی، کارنامه اعلام نتايج اوليه آزمون دکتری۹۴

پاسخنامه،کليد نهایی، کارنامه اعلام نتايج اوليه آزمون دکتری۹۴

پاسخنامه،کليد نهایی، کارنامه اعلام نتايج اوليه آزمون دکتری۹۴

پاسخنامه،کليد نهایی، کارنامه اعلام نتايج اوليه آزمون دکتری۹۴

پاسخنامه،کليد نهایی، کارنامه اعلام نتايج اوليه آزمون دکتری۹۴
پاسخنامه،کليد نهایی، کارنامه اعلام نتايج اوليه آزمون دکتری۹۴
انتشار پاسخنامه نهایی آزموندکتری 94

پاسخنامه، کليد نهايي و کارنامه اعلام نتايج اوليه آزمون دکتری سراسری ۹۴ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار داده شد

 

پاسخنامه و کلید نهایی آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۴ هم اکنون برروی سایت سازمان سنجش آموزش قرار گرفت.

 

پاسخ نامه و کلید نهایی آزمون دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۴ قرار بود فردا یکشنبه ۳۰ فروردین ۹۴ رروی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار بگیرد که یک روز زودتر یعنی امروز شنبه 29 فروردین 94 در سایت سازمان به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفت.

 

بنابراین گزارش، نتایج دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۴ به صورت کارنامه تنظیم شده و کارنامه مذکور از ساعت ۲۰ روز چهارشنبه ۲۶ فروردین ۹۴ برروی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است، از ۱۶۴ هزارو ۵۸۷ داوطلب حاضر در جلسه تعداد ۵۶ هزارو ۷۴۰ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند.

 

 

منبع: سازمان سنجش آموزش کشور

 

ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۶-۹۵ آغاز شد

ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۶-۹۵ آغاز شد

ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۶-۹۵ آغاز شد

ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۶-۹۵ آغاز شد

ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۶-۹۵ آغاز شد
ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۶-۹۵ آغاز شد

دکتری وزارت بهداشت
دکتری وزارت بهداشت

آغاز ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت ۹۶-۹۵


ثبت نام آزمون دکتری تخصصی وزارت بهداشت ۹۶-۹۵ از طریق سایت www.sanjeshp.ir آغاز شد.
 دفترچه راهنمای شرکت در آزمون دکتری تخصصی پزشکی منتشر شد و از دهم خرداد ماه ۹۵ ثبت نام آزمون دکتری تخصصی پزشکی آغاز شد و تا ۲۰ خرداد ۹۵ ادامه دارد.


کلمات کلیدی:

دکتری, دکتری وزارت بهداشت, دکتری پزشکی, ثبت نام دکتری پزشکی, دفترچه راهنمای شرکت در آزمون دکتری

جزئیات آزمون دکتری تخصصی پزشکی/ ثبت نام از اوایل اردیبهشت ۹۵

جزئیات آزمون دکتری تخصصی پزشکی/ ثبت نام از اوایل اردیبهشت ۹۵

جزئیات آزمون دکتری تخصصی پزشکی/ ثبت نام از اوایل اردیبهشت ۹۵

جزئیات آزمون دکتری تخصصی پزشکی/ ثبت نام از اوایل اردیبهشت ۹۵

جزئیات آزمون دکتری تخصصی پزشکی/ ثبت نام از اوایل اردیبهشت ۹۵
جزئیات آزمون دکتری تخصصی پزشکی/ ثبت نام از اوایل اردیبهشت ۹۵
برگزاری آزمون در مرداد ماه ۹۵

جزئیات آزمون دکتری تخصصی پزشکی/ ثبت نام از اوایل اردیبهشت ماه ۹۵
دکتری وزارت بهداشت

ثبت نام آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت سال تحصیلی ۹۶-۹۵ از اوایل اردیبهشت آغاز می شود.
ایران پی اچ دی تست به نقل از خبرنگار مهر، ثبت نام آزمون ورودی از در اردیبهشت ماه ۹۵ از طریق پرتال مرکز سنجش آموزش پزشکی انجام می شود.
ضوابط کلی آزمون به جز چند مورد همانند آزمون سال ۹۴ است.
آزمون کتبی این دوره از آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت سال تحصیلی ۹۶-۹۵ در روز ۷ مرداد ماه و آزمون شفاهی اواخر مردادماه ۹۵ برگزار می شود.
آزمون کتبی به صورت متمرکز توسط وزارت بهداشت در ۵۶ رشته دکتری تخصصی و آزمون شفاهی توسط مناطق آمایشی دانشگاه ها در این رشته ها برگزار خواهد شد.
فهرست دانشگاه های علوم پزشکی پذیرنده دانشجوی دکتری تخصصی در مناطق ۱۰ گانه آمایشی کشور در جدول زیر درج شده است.
منطقه آمایشی دانشگاه های علوم پزشکی
منطقه آمایشی ۱ بابل، سمنان، شاهرود، گلستان، مازندران
منطقه آمایشی ۲ ارومیه، تبریز
منطقه آمایشی ۳ کردستان، کرمانشاه، همدان
منطقه آمایشی ۴ اهواز
منطقه آمایشی ۵ شیراز
منطقه آمایشی ۶ زنجان، قزوین
منطقه آمایشی ۷ اصفهان، شهرکرد، کاشان، یزد
منطقه آمایشی ۸ کرمان
منطقه آمایشی ۹ بیرجند، مشهد
منطقه آمایشی ۱۰ ارتش، انستیتو پاستور ایران، بقیه الله، تهران، ایران، شهیدبهشتی، علوم بهزیستی و توانبخشی، جهاددانشگاهی رویان، تربیت مدرس، دانشگاه های آزاد واحدهای علوم دارویی و علوم تحقیقات، شاهد، سازمان انتقال خون ایران


سهم آزمون کتبی ۷۰ درصد و مصاحبه ۳۰ درصد در پذیرش داوطلبان است و در صورت تعیین ضوابط جدید هرگونه تغییر از سال ۹۶ اعمال خواهد شد.
داوطلبان می توانند قبل از شروع و یا اتمام طرح نیروی انسانی در آزمون شرکت کنند و در صورتی که در حین انجام طرح نیروی انسانی در آزمون قبول شوند امکان ترخیص آنها برای ادامه تحصیل فراهم می آید.
.
.
.

کلمات کلیدی:

دکتری تخصصی, وزارت بهداشت, دکتری پزشکی, مرکز سنجش آموزش پزشکی

جزئیات مهم نحوه محاسبه نمره دکتری 96 سراسری، آزاد و وزارت بهداشت

جزئیات مهم نحوه محاسبه نمره دکتری 96 سراسری، آزاد و وزارت بهداشت

جزئیات مهم نحوه محاسبه نمره دکتری 96 سراسری، آزاد و وزارت بهداشت

جزئیات مهم نحوه محاسبه نمره دکتری 96 سراسری، آزاد و وزارت بهداشت

جزئیات مهم نحوه محاسبه نمره دکتری 96 سراسری، آزاد و وزارت بهداشت
جزئیات مهم نحوه محاسبه نمره دکتری 96 سراسری، آزاد و وزارت بهداشت
براساس این گزارش که توسط وب سایت تخصصی آزمون دکتری ایران (IranPhdTest) منتشر شد، رییس سازمان سنجش آموزش کشور روز پنجشنبه ۲۷ خرداد ۹۵ در گفتگو با محمدرضا حسینی بای، خبرنگار صداوسیما اعلام کرد:

دکتری 96

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری اقتصاد ، توسعه و آموزش کشاورزی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری اقتصاد ، توسعه و آموزش کشاورزی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری اقتصاد ، توسعه و آموزش کشاورزی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری اقتصاد ، توسعه و آموزش کشاورزی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری اقتصاد ، توسعه و آموزش کشاورزی سراسری
دانلود رایگان منابع آزمون دکتری اقتصاد ، توسعه و آموزش کشاورزی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری اقتصاد ، توسعه و آموزش کشاورزی دانشگاه سراسری کد 2404

نگاهی به تعداد داوطلبان آزمون مقاطع عالی و تکمیلی نشان می دهد که در سال های اخیر تقاضا برای ادامه تحصیل در این مقاطع به طور چشمگیری افزایش یافته است. مشکل اصلی داوطلبان، تنوع منابع درسی و عدم دسترسی به منابع مناسب برای درک و فهم بیشتر مطالب است. لذا سنجش امیرکبیر با بیش از یک دهه سابقه آموزشی، جهت رفع نیازهای اصلی داوطلبان اقدام به آماده سازی جزوات برتر آموزشی دکتری اقتصاد ، توسعه و آموزش کشاورزی کد 2404 نموده است. این جزوات برای کمک به داوطلبان و جلوگیری از پراکنده خوانی آنها تدوین شده است. سنجش امیرکبیر لیست مهمترین منابع مورد نیاز دکتری اقتصاد ، توسعه و آموزش کشاورزی دانشگاه سراسری که باید برای آمادگی آزمون تحصیلات تکمیلی مقطع دکتری اقتصاد ، توسعه و آموزش کشاورزی که در جزوات خود استفاده نموده در ذیل آورده است، همچنین داوطلبان گرامی متقاضی کنکور دکتری سراسری رشته اقتصاد ، توسعه و آموزش کشاورزی کد 2404 میتوانند بسته آموزشی دکتری تخصصی رشته اقتصاد ، توسعه و آموزش کشاورزی دانشگاه سراسری سنجش امیرکبیر را خریداری و مطالعه نمایند.


گرایش های دکتری اقتصاد ، توسعه و آموزش کشاورزی سراسری عبارتند از:

ترویج و آموزش کشاورزی, توسعه کشاورزی, مهندسی اقتصاد کشاورزیمنابع زبان عمومی

1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.
2- کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.
3- کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.
4- کتاب 504 واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.
5- کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.
6- جزوه زبان عمومی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
7- Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.
8- جزوه زبان عمومی سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع زبان تافل

1- کتاب خودآموز IELTS، محمد معین جهانگیر و علی زارعی، انتشارات نور علم.
2- کتاب مجموعه سوالات تافل آزمون دکتری، محمود رمضانی، انتشارات سرای عدالت.
3- کتاب نکته‌ها و مهارت‌های موفقیت در آزمون‌های زبان عمومی و تخصصی، تالیف عبدالرضا تالانه و شاهین شریفی، انتشارات کیومرث.
4- کتاب تست و گرامر انگلیسی، تالیف عباس فرزام، انتشارات باستان.
5- کتاب نکات کلیدی گرامر در زبان انگلیسی، مورفی ریموند، ترجمه میمنت رحمتی، انتشارات دانش پرور.
6- کتاب راهنمای جامع آزمون تافل، سید محمدرضا ناصرزاده و یاشار دهدشتی، انتشارات نگاه دانش.
7- جزوه زبان تافل موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
8- Daneshvari, R, Essential words for the TOEFL, Jungle pub.
9- Barron's, Essential words for the TOEFL, Jungle pub.
10- Martin Hewings, Advanced grammar in use: a self-study reference and practice book for advanced learners of English: with answer, Khorvash Pub.
11- Murray Bromberg, Julius Liebb, Arthur Traiger, Husain Kabiri, absolutely essential word 504.
12- Murphy, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate students .
13- Murphy, R. Essential grammar in Use, Danesh Parvar Pub.


14- جزوه زبان تافل دکتری سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع استعداد تحصیلی

1- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (2 جلدی)‌، احمد صداقت، انتشارات نگاه دانش.
2- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی، هوشنگ عباس فام، انتشارات راه.
3- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت‌، عرفانیان، اصلانی، غفارزاده، انتشارات نگاه دانش.
4- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT 2011 ، مجید نگهداری، انتشارات مولف.
5- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت‌، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی‌، انتشارات کتابخانه فرهنگ.
6- جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت‌، احمد صداقت.
7- جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت‌، عرفانیان.
8- جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، محمد وکیلی.
9- جزوه اینترنتی 100 مساله حل شده استعداد تحصیلی دکتری، هادی مسیح‌خواه، محمد وکیلی‌، انتشارات کتابخانه فرهنگ.
10- نمونه سوالات دکتری دانشگاه‌های صنعتی شریف، امیرکبیر و تهران.
11- جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف.
12- جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
13- جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
14- جزوه استعداد تحصیلی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
15- جزوه استعدادتحصیلی سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع آمار و احتمالات

1- کتاب آمار و احتمال در علوم کشاورزی، تالیف روح‌الله عبدالشاهی، دانیال کهریزی و رضا محمدی، انتشارات دانشگاه رازی (کرمانشاه).
2- کتاب آمار کاربردی و طرح آزمایش‌ها برای علوم کشاورزی، تالیف سید احمد سادات نوری، انتشارات دانشگاه تهران.
3- کتاب آمار کاربردی، تالیف عبدالرضا بازرگان لاری، انتشارات دانشگاه شیراز.
4- کتاب آمار و احتمالات (کاربرد در کشاورزی)، تالیف عبدالمجید رضایی و سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان).
5- کتاب مقدمه‌ای بر احتمالات و آمار، تالیف ادواردبیفر راسلر و هنری آلدر، مترجمان دکتر عباسعلی زالی و دکتر جعفری شبستری، انتشارات دانشگاه تهران.
6- کتاب آمار و احتمالات کاربردی، تالیف دکتر بهمن یزدی صمدی، دکتر سید علی پیغمبری و دکتر حسن امیری اوغان، انتشارات دانشگاه تهران.
7- جزه آمار و بیومتری دانشگاه تهران.
8- جزوه آمار در کشاورزی دانشگاه تبریز.
9- جزوه آمار در کشاورزی دانشگاه گرگان.
10- جزوه آمار واحتمالات، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
11- جزوه آمار موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
12- جزوه آمار سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع اقتصاد کشاورزی

1- کتاب اقتصاد منابع طبیعی، تالیف دکتر حمید امیرنژاد، انتشارات جاودانه.
2- کتاب اقتصاد کشاورزی، تالیف نعمت الله اکبری و مصطفی شریف، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
3- کتاب اصول اقتصاد کشاورزی، تالیف مجید کوپاهی، انتشارات دانشگاه تهران.
4- کتاب اقتصاد منابع طبیعی و محیط‌زیست، تالیف دکتر علی سوری و دکتر حسن ابراهیمی، انتشارات نورعلم.
5- کتاب اقتصاد منابع طبیعی، تالیف دکتر رحمان خوش‌اخلاق، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
6- کتاب مجموعه آزمون‌های اقتصاد کشاورزی، تالیف رحیم محمودگردی، رضا افسری بادی و مهدی اعظم زاده شورکی، انتشارات دیباگران تهران.
7- کتاب توسعه اقتصادی در جهان سوم، تالیف مایکل تودارو، مترجم فرجادی، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
8- جزوه اقتصاد کشاورزی، دکتر دانشور کاخکی دانشگاه فردوسی مشهد.
9- جزوه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز.
10- جزوه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران.
11- جزوه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
12- جزوه اقتصاد کشاورزی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
13- جزوه اقتصاد کشاورزی سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع اقتصاد خرد

1- کتاب اقتصاد خرد (هندسی و جبری)، تالیف دکتر محمدی، انتشارات ترمه.
2- کتاب تئوری و مسائل اقتصاد خرد، تالیف دومینیک سالواتوره، ترجمه حسن سبحانی. انتشارات نی.
3- کتاب تحلیل اقتصادی: نظریه و کاربرد (اقتصاد خرد) تالیف چارلز موریس و اوئن فیلیپس، ترجمه حسن سبحانی، انتشارات دانشگاه تهران.
4- کتاب اقتصاد خرد، تالیف چارلز فرگوسن و جان گولد، ترجمه محمود روزبهان، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
5- کتاب نظریه اقتصاد خرد، تالیف ریچارد بایلاس، ترجمه حسین راغفر، انتشارات نی.
6- کتاب اقتصاد خرد، دکتر محسن نظری، انتشارات پوران پژوهش.
7- کتاب 2000 سوال چهارگزینه‌ای اقتصاد خرد، تالیف دکتر محسن نظری، انتشارات نگاه دانش.
8- کتاب اقتصاد خرد 2: نظریه‌ها و کاربردها، تألیف دکتر عباس شاکری، انتشارات نی.
9- کتاب اقتصاد خرد، تالیف جمشید پژویان، انتشارات دانشگاه پیام نور.
10- جزوه اقتصاد خرد دکتر نوفرستی دانشگاه شهید بهشتی.
11- جزوه اقتصاد خرد دانشگاه تهران.
12- جزوه اقتصاد خرد دانشگاه علامه طباطبائی.
13- جزوه اقتصاد خرد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
14- جزوه اقتصاد خرد موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
15- جزوه اقتصاد خرد سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع اقتصاد کلان

1- کتاب تئوری سیاست‌های اقتصاد کلان، تالیف ویلیام برانسون، ترجمه عباس شاکری، انتشارات نی.
2- کتاب 2000 تست اقتصاد کلان، تالیف محسن نظری، انتشارات نگاه دانش.
3- کتاب اقتصاد کلان، تالیف حمید کردبچه، انتشارات نور علم.
4- کتاب اقتصاد کلان، تالیف گریگوری منکیو، مترجمان حمیدرضا برادران شرکاء و علی پارساییان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
5- کتاب اقتصاد کلان، تالیف غلامحسین خورشیدی، انتشارات برادران.
6- کتاب اقتصاد کلان، تالیف تیمور رحمانی، انتشارات برادران.
7- کتاب اقتصاد کلان (جلد 1)، تالیف تیمور رحمانی، انتشارات دانشگاه پیام نور.
8- کتاب اقتصاد کلان (جلد 2)، تالیف تیمور رحمانی، انتشارات دانشگاه پیام نور.
9- جزوه اقتصاد کلان دانشگاه تهران.
10- جزوه اقتصاد کلان دانشگاه علامه طباطبائی.
11- جزوه اقتصاد کلان دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
12- جزوه اقتصاد کلان موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
13- جزوه اقتصاد کلان سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع کشاورزی و توسعه پایدار

1- کتاب توسعه و کشاورزی پایدار، دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی و ابراهیم شمسایی، انتشارات دانشگاه تهران.
2- کتاب توسعه پایدار روستایی، دکتر مصطفی ازکیا، انتشارات اطلاعات.
3- کتاب مقدمه‏‌ای بر کشاورزی پایدار (رهیافت اقتصادی)، دکتر محمد قربانی، دکتر سعید یزدانی و مهندس هدی زارع میرک‌آباد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
4- کتاب مقدمه‏‌ای بر توسعه پایدار کشاورزی، دکتر ابوالقاسم عربیون و دکتر غلامحسین عبدالله زاده، انتشارات قصار.
5- کتاب کشاورزی پایدار در مناطق معتدل، ترجمه دکتر عوض کوچکی و جواد خلقانی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
6- کتاب توسعه پایدار روستایی، تالیف نفیسه مرصوص و رحمت الله بهرامی پاوه، انتشارات دانشگاه پیام نور.
7- کتاب کشاورزی پایدار، دکتر علی اسدی، انتشارات دانشگاه پیام نور.
8- جزوه کشاورزی و توسعه پایدار، دانشگاه تهران.
9- جزوه کشاورزی و توسعه پایدار، دکتر نجفی دانشگاه شیراز.
10- جزوه کشاورزی و توسعه پایدار موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
11- جزوه کشاورزی و توسعه پایدار سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.قبولی در آزمون دکتری اقتصاد ، توسعه و آموزش کشاورزی سراسری را با سنجش امیرکبیر تجربه کنید

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زبان آلمانی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زبان آلمانی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زبان آلمانی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زبان آلمانی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زبان آلمانی سراسری
دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زبان آلمانی سراسری
دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زبان آلمانی سراسری موجود نمی باشد

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زبان انگلیسی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زبان انگلیسی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زبان انگلیسی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زبان انگلیسی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زبان انگلیسی سراسری
دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زبان انگلیسی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زبان انگلیسی دانشگاه سراسری کد 2804

نگاهی به تعداد داوطلبان آزمون مقاطع عالی و تکمیلی نشان می دهد که در سال های اخیر تقاضا برای ادامه تحصیل در این مقاطع به طور چشمگیری افزایش یافته است. مشکل اصلی داوطلبان، تنوع منابع درسی و عدم دسترسی به منابع مناسب برای درک و فهم بیشتر مطالب است. لذا سنجش امیرکبیر با بیش از یک دهه سابقه آموزشی، جهت رفع نیازهای اصلی داوطلبان اقدام به آماده سازی جزوات برتر آموزشی دکتری زبان انگلیسی کد 2804 نموده است. این جزوات برای کمک به داوطلبان و جلوگیری از پراکنده خوانی آنها تدوین شده است. سنجش امیرکبیر لیست مهمترین منابع مورد نیاز دکتری زبان انگلیسی دانشگاه سراسری که باید برای آمادگی آزمون تحصیلات تکمیلی مقطع دکتری زبان انگلیسی که در جزوات خود استفاده نموده در ذیل آورده است، همچنین داوطلبان گرامی متقاضی کنکور دکتری سراسری رشته زبان انگلیسی کد 2804 میتوانند بسته آموزشی دکتری تخصصی رشته زبان انگلیسی دانشگاه سراسری سنجش امیرکبیر را خریداری و مطالعه نمایند.


گرایش های دکتری زبان انگلیسی سراسری عبارتند از:

آموزش زبان انگليسي, زبان و ادبيات انگليسي, ترجمهمنابع زبان عمومی

1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.
2- کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.
3- کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.
4- کتاب 504 واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.
5- کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.
6- جزوه زبان عمومی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
7- Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.
8- جزوه زبان عمومی سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع زبان تافل

1- کتاب خودآموز IELTS، محمد معین جهانگیر و علی زارعی، انتشارات نور علم.
2- کتاب مجموعه سوالات تافل آزمون دکتری، محمود رمضانی، انتشارات سرای عدالت.
3- کتاب نکته‌ها و مهارت‌های موفقیت در آزمون‌های زبان عمومی و تخصصی، تالیف عبدالرضا تالانه و شاهین شریفی، انتشارات کیومرث.
4- کتاب تست و گرامر انگلیسی، تالیف عباس فرزام، انتشارات باستان.
5- کتاب نکات کلیدی گرامر در زبان انگلیسی، مورفی ریموند، ترجمه میمنت رحمتی، انتشارات دانش پرور.
6- کتاب راهنمای جامع آزمون تافل، سید محمدرضا ناصرزاده و یاشار دهدشتی، انتشارات نگاه دانش.
7- جزوه زبان تافل موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
8- Daneshvari, R, Essential words for the TOEFL, Jungle pub.
9- Barron's, Essential words for the TOEFL, Jungle pub.
10- Martin Hewings, Advanced grammar in use: a self-study reference and practice book for advanced learners of English: with answer, Khorvash Pub.
11- Murray Bromberg, Julius Liebb, Arthur Traiger, Husain Kabiri, absolutely essential word 504.
12- Murphy, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate students .
13- Murphy, R. Essential grammar in Use, Danesh Parvar Pub.


14- جزوه زبان تافل دکتری سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع استعداد تحصیلی

1- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (2 جلدی)‌، احمد صداقت، انتشارات نگاه دانش.
2- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی، هوشنگ عباس فام، انتشارات راه.
3- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت‌، عرفانیان، اصلانی، غفارزاده، انتشارات نگاه دانش.
4- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT 2011 ، مجید نگهداری، انتشارات مولف.
5- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت‌، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی‌، انتشارات کتابخانه فرهنگ.
6- جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت‌، احمد صداقت.
7- جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت‌، عرفانیان.
8- جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، محمد وکیلی.
9- جزوه اینترنتی 100 مساله حل شده استعداد تحصیلی دکتری، هادی مسیح‌خواه، محمد وکیلی‌، انتشارات کتابخانه فرهنگ.
10- نمونه سوالات دکتری دانشگاه‌های صنعتی شریف، امیرکبیر و تهران.
11- جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف.
12- جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
13- جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
14- جزوه استعداد تحصیلی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
15- جزوه استعدادتحصیلی سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع زبانشناسی

1- Yule, George; The Study of Language, Cambridge University Press.
2- Victoria Fromkin, Robert Rodman, Nina Hyams; An Introduction to Language, Cengage Learning International Offices
3- Grover Hudson; Essential Introductory Linguistics, Wiley-Blackwell Pub
4- William O`Grady, Michael Dobrovolsky, Mark Aronoff; Contemporary Linguistics: An Introduction, translator Ali Darzi, SAMT Press
5- Haghshenas, Alimohammad; phonetics, Agah Pub
6- Bateni, MohammadReza; A new look on Persian Grammar, Agah Pub
7- Linguistics handout of Tehran University
8- Linguistics handout of Allameh Tabatabai University
9- Linguistics handout of Azad University- Science and Research Branch
10- Linguistics handout of Sanjesh Takmili Amir Kabir Institution


11- Linguistics handout of Sanjesh Amir Kabir Institution includes all of the above sources.


منابع روش تدریس زبان‌های خارجی

1- Khudayari, H. R; Essential Topics for MA Entrance Exam in TEFL, Pardazesh Pub
2- Douglas Brown, H; Principles of Language Learning and Teaching, Pearson Longman Press
3- Douglas Brown, H; Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy, Longman Press
4- Chastain, K; Developing Second Language Skills: Theory to Practice, Jungle Pub
5- Larsen-Freeman, D; Techniques and Principles in Language Teaching, Oxford University Press
6- Methodology in Language Teaching; Edited by Jack C. Richards and Willy A. Renandya, Cambridge University Press
7- Rodgers, Theodore. S; Approaches and Methods in Language Teaching, Cambridge University Press
8- Saetti, T; Teaching Methodology for MA Candidates of TEFL, Pooran Pazhoohesh Pub
9- Teaching Methodology handout of Tehran University
10- Teaching Methodology handout of Allameh Tabatabai University
11- Teaching Methodology handout of Azad University- Science and Research Branch
12- Teaching Methodology handout of Sanjesh Takmili Amir Kabir Institution
13- Teaching Methodology handout of Sanjesh Amir Kabir Institution includes all of the above sources.


منابع درآمدی بر ادبیات

1- Abraham, M.H.; A Glossary of Literary Terms, Cengage Learning International Offices
2- Bain, Carl E., Jerome Beaty, and J. Paul Hunter; The Norton Introduction to Literature, Norton and Company Pub
3- Brooks, Cleanth, John Thibaut Purser, and Robert Penn Warren; An Approach to Literature, Appleton-Century-Crofts Pub
4- Gelshenen and Key; Discovering Fiction, Vols. 1 and 2, Cambidge University Press
5- Drew, ElizabethPoetry, A Modern Guide to Understanding and Enjoyment, Dell Publishing Co
6- Dutton, Richard; An Introduction to Literary Criticism, Longman York Press
7- Roshan, B; Introduction to Literature 1, Payame Noor University Press
8- Payandeh, H; Introduction to Literature 2, Payame Noor University Press
9- Garmaroodi, S; Introduction to Literature 1, Sayegostar Pub
10- Ahmadgoli, K; Introduction to Literature 1, SAMT Press
11- Introduction to Literature handout of Tehran University
12- Introduction to Literature handout of Allameh Tabatabai University
13- Introduction to Literature handout of Azad University- Science and Research Branch
14- Introduction to Literature handout of Sanjesh Takmili Amir Kabir Institution


15- Introduction to Literature handout of Sanjesh Amir Kabir Institution includes all of the above sources.


منابع اصول و روش‌های ترجمه

1- Larson, M; Meaning-based Translation, Pejvak jame-e Pub
2- Mollanazar, H; Principles and Methodology of Translation, SAMT Press
3- Munday, Jeremy; Introducing Translation Studies: Theories and Applications, Rahnama Pub
4- Ghanbari, A; The Best Guidbook and Questions Bank for Translating Simple Texts, Malekan Pub
5- Larson, M; Principles and Theoretical Foundations of Translation, translator Kordsichani, H, Sanjesh Sepahan Pub
6- Miremadi, A; Theories of translation and interpretation, SAMT Press
7- Seifi Haghighat, B; Principles and Methodology of Translation, Simiya Pub
8- Farahani, H; Advanced translation 1, Simiya Pub
9- Newmark, P; Teaching Course of translation Techniques, translators Sabzian and Fahim, Rahnama Pub
10- Manafi Anari, S; An approach to English translation of Islam texts 1, SAMT Press
11- Principles and Methodology of Translation handout of Sanjesh Takmili Amir Kabir Institution12- Principles and Methodology of Translation handout of Sanjesh Amir Kabir includes all of the above sources.قبولی در آزمون دکتری زبان انگلیسی سراسری را با سنجش امیرکبیر تجربه کنید

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زبان روسی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زبان روسی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زبان روسی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زبان روسی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زبان روسی سراسری
دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زبان روسی سراسری
دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زبان روسی سراسری موجود نمی باشد

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زبان شناسی همگانی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زبان شناسی همگانی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زبان شناسی همگانی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زبان شناسی همگانی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زبان شناسی همگانی سراسری
دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زبان شناسی همگانی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زبان شناسی همگانی دانشگاه سراسری کد 2805

نگاهی به تعداد داوطلبان آزمون مقاطع عالی و تکمیلی نشان می دهد که در سال های اخیر تقاضا برای ادامه تحصیل در این مقاطع به طور چشمگیری افزایش یافته است. مشکل اصلی داوطلبان، تنوع منابع درسی و عدم دسترسی به منابع مناسب برای درک و فهم بیشتر مطالب است. لذا سنجش امیرکبیر با بیش از یک دهه سابقه آموزشی، جهت رفع نیازهای اصلی داوطلبان اقدام به آماده سازی جزوات برتر آموزشی دکتری زبان شناسی همگانی کد 2805 نموده است. این جزوات برای کمک به داوطلبان و جلوگیری از پراکنده خوانی آنها تدوین شده است. سنجش امیرکبیر لیست مهمترین منابع مورد نیاز دکتری زبان شناسی همگانی دانشگاه سراسری که باید برای آمادگی آزمون تحصیلات تکمیلی مقطع دکتری زبان شناسی همگانی که در جزوات خود استفاده نموده در ذیل آورده است، همچنین داوطلبان گرامی متقاضی کنکور دکتری سراسری رشته زبان شناسی همگانی کد 2805 میتوانند بسته آموزشی دکتری تخصصی رشته زبان شناسی همگانی دانشگاه سراسری سنجش امیرکبیر را خریداری و مطالعه نمایند.


گرایش های دکتری زبان شناسی همگانی سراسری عبارتند از:

زبان‌شناسی همگانیمنابع زبان عمومی

1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.
2- کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.
3- کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.
4- کتاب 504 واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.
5- کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.
6- جزوه زبان عمومی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
7- Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.
8- جزوه زبان عمومی سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع زبان تافل

1- کتاب خودآموز IELTS، محمد معین جهانگیر و علی زارعی، انتشارات نور علم.
2- کتاب مجموعه سوالات تافل آزمون دکتری، محمود رمضانی، انتشارات سرای عدالت.
3- کتاب نکته‌ها و مهارت‌های موفقیت در آزمون‌های زبان عمومی و تخصصی، تالیف عبدالرضا تالانه و شاهین شریفی، انتشارات کیومرث.
4- کتاب تست و گرامر انگلیسی، تالیف عباس فرزام، انتشارات باستان.
5- کتاب نکات کلیدی گرامر در زبان انگلیسی، مورفی ریموند، ترجمه میمنت رحمتی، انتشارات دانش پرور.
6- کتاب راهنمای جامع آزمون تافل، سید محمدرضا ناصرزاده و یاشار دهدشتی، انتشارات نگاه دانش.
7- جزوه زبان تافل موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
8- Daneshvari, R, Essential words for the TOEFL, Jungle pub.
9- Barron's, Essential words for the TOEFL, Jungle pub.
10- Martin Hewings, Advanced grammar in use: a self-study reference and practice book for advanced learners of English: with answer, Khorvash Pub.
11- Murray Bromberg, Julius Liebb, Arthur Traiger, Husain Kabiri, absolutely essential word 504.
12- Murphy, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate students .
13- Murphy, R. Essential grammar in Use, Danesh Parvar Pub.


14- جزوه زبان تافل دکتری سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع استعداد تحصیلی

1- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (2 جلدی)‌، احمد صداقت، انتشارات نگاه دانش.
2- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی، هوشنگ عباس فام، انتشارات راه.
3- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت‌، عرفانیان، اصلانی، غفارزاده، انتشارات نگاه دانش.
4- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT 2011 ، مجید نگهداری، انتشارات مولف.
5- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت‌، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی‌، انتشارات کتابخانه فرهنگ.
6- جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت‌، احمد صداقت.
7- جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت‌، عرفانیان.
8- جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، محمد وکیلی.
9- جزوه اینترنتی 100 مساله حل شده استعداد تحصیلی دکتری، هادی مسیح‌خواه، محمد وکیلی‌، انتشارات کتابخانه فرهنگ.
10- نمونه سوالات دکتری دانشگاه‌های صنعتی شریف، امیرکبیر و تهران.
11- جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف.
12- جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
13- جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
14- جزوه استعداد تحصیلی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
15- جزوه استعدادتحصیلی سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع معنی‌شناسی و کاربردشناسی

1- کتاب درآمدی بر معنی‌شناسی، تالیف کوروش صفوی، انتشارات سورۀ مهر.
2- کتاب معنی‌شناسی کاربردی، تالیف کوروش صفوی، انتشارات همشهری.
3- کتاب کاربردشناسی زبان، تالیف جورج یول، مترجمان محمد عموزاده مهدیرجی و منوچهر توانگر، انتشارات سمت.
4- کتاب فرهنگ توصیفی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی، تالیف فردوس آقاگل زاده، انتشارات علمی.

5- کتاب جامع زبان‌شناسی همگانی دکتری نیمه متمرکز، تالیف رضا خیرآبادی، انتشارات کتابخانه فرهنگ.
6- کتاب معناشناسی (Semantics)، تالیف هورفرد و هاسلی، انتشارات دانشگاه کمبریج.
7- کتاب معناشناسی، تالیف لیچ، انتشارات Penguin.
8- کتاب معناشناسی رسمی (Formal Semantics)، تالیف کان، انتشارات دانشگاه کمبریج.
9- کتاب درک معانی (Understanding Semantics)، تالیف تالرمن، انتشارات آکسفورد.
10- جزوه معنی‌شناسی و کاربردشناسی زبان دانشگاه تهران.
11- جزوه معنی‌شناسی و کاربردشناسی دانشگاه شهید بهشتی.
12- جزوه معنی‌شناسی و کاربردشناسی زبان دانشگاه علامه طباطبایی.
13- جزوه معنی‌شناسی و کاربردشناسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقیات.
14- جزوۀ کاربردشناسی و معنی‌شناسی زبان مؤسسۀ سنجش تکمیلی امیرکبیر.
15- جزوه معنی‌شناسی و کاربردشناسی زبان سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع صرف و نحو

1- کتاب مبانی صرف، تالیف ویدا شقاقی، انتشارات سمت.
2- کتاب ساخت زبان فارسی، تالیف خسرو غلامعلی زاده، انتشارات احیاء کتاب.
3- کتاب ساخت زبان فارسی، تالیف آزیتا افراشی، انتشارات سمت.
4- کتاب زبان و مسائل دانش، تالیف نوام چامسکی، مترجم علی درزی، انتشارات آگه.
5- کتاب دانش زبان، تالیف نوام چامسکی، مترجم علی درزی، انتشارات نی.
6- کتاب ساختار کلمه انگلیسی (English Word Formation)، تالیف بائر، انتشارات دانشگاه کمبریج.
7- کتاب ریخت‌شناسی زبان (Language Morphology)، تالیف ماتیوز، انتشارات دانشگاه کمبریج.
8- کتاب ساختار کلمه در دستور زایشی (Word Structure in Generative Grammer)، تالیف جان جانسون، انتشارات دانشگاه اتاوا.
9- کتاب ریخت‌شناسی چیست (What is Morphology)، تالیف آرنوف و فودمن، انتشارات بلک‌ول.
10- جزوه صرف و نحو زبان دانشگاه تهران.
11- جزوه صرف و نحو زبان دانشگاه شهید بهشتی.
12- جزوه صرف و نحو زبان دانشگاه علامه طباطبایی.
13- جزوه صرف و نحو زبان دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقیات.
14- جزوۀ صرف و نحو زبان مؤسسۀ سنجش تکمیلی امیرکبیر.
15- جزوه صرف و نحو زبان سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع آواشناسی و واج‌شناسی

1- کتاب آواشناسی: بررسی علمی گفتار، تالیف گلناز مدرسی قوامی، انتشارات سمت.
2- کتاب آواشناسی زبان فارسی: آواها و ساخت آوایی هجا، تالیف یدالله ثمره، انتشارات مرکز نشردانشگاهی.
3- کتاب واج‌شناسی: نظریۀ بهینگی، تالیف محمود بی‌جن‌خان، انتشارات سمت.
4- کتاب نظام آوایی زبان: نظریه و تحلیل، تالیف لاری هایمن، ترجمه یدالله ثمره، انتشارات فرهنگ معاصر.
5- کتاب مقدمه عملی برای آواشناسی (A Practical Introduction to Phonetics)، تالیف کاتفورد، انتشارات کلارندون.
6- کتاب صوتی و شنوایی آواشناسی (Acoustic & Auditory Phonetics, The Ohio State University)، تالیف کیت جانسون، انتشارات بلک‌ول.
7- کتاب واج شناسی: نظریه و توضیحات (Phonology: Theory and Description)، تالیف آندرو اسپنسر، انتشارات بلک‌ول.
8- کتاب آواشناسی در دستور زایشی (Phonology in Generative Grammar)، تالیف مایکل کنستوویچ، انتشارات بلک‌ول.
9- جزوه آواشناسی و واج‌شناسی زبان دانشگاه تهران.
10- جزوه آواشناسی و واجشناسی زبان دانشگاه شهید بهشتی.
11- جزوه آواشناسی و واج شناسی زبان دانشگاه علامه طباطبایی.
12- جزوه آواشناسی و واج‌شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقیات.
13- جزوۀ آواشناسی و واج‌شناسی زبان مؤسسۀ سنجش تکمیلی امیرکبیر.
14- جزوه آواشناسی و واج‌شناسی زبان سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.قبولی در آزمون دکتری زبان شناسی همگانی سراسری را با سنجش امیرکبیر تجربه کنید

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زبان فرانسه سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زبان فرانسه سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زبان فرانسه سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زبان فرانسه سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زبان فرانسه سراسری
دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زبان فرانسه سراسری
دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زبان فرانسه سراسری موجود نمی باشد

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زراعت و اصلاح نباتات سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زراعت و اصلاح نباتات سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زراعت و اصلاح نباتات سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زراعت و اصلاح نباتات سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زراعت و اصلاح نباتات سراسری
دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زراعت و اصلاح نباتات سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه سراسری کد 2407

نگاهی به تعداد داوطلبان آزمون مقاطع عالی و تکمیلی نشان می دهد که در سال های اخیر تقاضا برای ادامه تحصیل در این مقاطع به طور چشمگیری افزایش یافته است. مشکل اصلی داوطلبان، تنوع منابع درسی و عدم دسترسی به منابع مناسب برای درک و فهم بیشتر مطالب است. لذا سنجش امیرکبیر با بیش از یک دهه سابقه آموزشی، جهت رفع نیازهای اصلی داوطلبان اقدام به آماده سازی جزوات برتر آموزشی دکتری زراعت و اصلاح نباتات کد 2407 نموده است. این جزوات برای کمک به داوطلبان و جلوگیری از پراکنده خوانی آنها تدوین شده است. سنجش امیرکبیر لیست مهمترین منابع مورد نیاز دکتری زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه سراسری که باید برای آمادگی آزمون تحصیلات تکمیلی مقطع دکتری زراعت و اصلاح نباتات که در جزوات خود استفاده نموده در ذیل آورده است، همچنین داوطلبان گرامی متقاضی کنکور دکتری سراسری رشته زراعت و اصلاح نباتات کد 2407 میتوانند بسته آموزشی دکتری تخصصی رشته زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه سراسری سنجش امیرکبیر را خریداری و مطالعه نمایند.


گرایش های دکتری زراعت و اصلاح نباتات سراسری عبارتند از:

اصلاح نباتات, زراعت, بیوتکنولوژی کشاورزی, علوم علف‌های هرز, کشاورزی هسته‌ای, علوم و تکنولوژی بذر, بوم‌شناسی زراعیمنابع زبان عمومی

1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.
2- کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.
3- کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.
4- کتاب 504 واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.
5- کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.
6- جزوه زبان عمومی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
7- Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.
8- جزوه زبان عمومی سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع زبان تافل

1- کتاب خودآموز IELTS، محمد معین جهانگیر و علی زارعی، انتشارات نور علم.
2- کتاب مجموعه سوالات تافل آزمون دکتری، محمود رمضانی، انتشارات سرای عدالت.
3- کتاب نکته‌ها و مهارت‌های موفقیت در آزمون‌های زبان عمومی و تخصصی، تالیف عبدالرضا تالانه و شاهین شریفی، انتشارات کیومرث.
4- کتاب تست و گرامر انگلیسی، تالیف عباس فرزام، انتشارات باستان.
5- کتاب نکات کلیدی گرامر در زبان انگلیسی، مورفی ریموند، ترجمه میمنت رحمتی، انتشارات دانش پرور.
6- کتاب راهنمای جامع آزمون تافل، سید محمدرضا ناصرزاده و یاشار دهدشتی، انتشارات نگاه دانش.
7- جزوه زبان تافل موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
8- Daneshvari, R, Essential words for the TOEFL, Jungle pub.
9- Barron's, Essential words for the TOEFL, Jungle pub.
10- Martin Hewings, Advanced grammar in use: a self-study reference and practice book for advanced learners of English: with answer, Khorvash Pub.
11- Murray Bromberg, Julius Liebb, Arthur Traiger, Husain Kabiri, absolutely essential word 504.
12- Murphy, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate students .
13- Murphy, R. Essential grammar in Use, Danesh Parvar Pub.


14- جزوه زبان تافل دکتری سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع استعداد تحصیلی

1- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (2 جلدی)‌، احمد صداقت، انتشارات نگاه دانش.
2- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی، هوشنگ عباس فام، انتشارات راه.
3- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت‌، عرفانیان، اصلانی، غفارزاده، انتشارات نگاه دانش.
4- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT 2011 ، مجید نگهداری، انتشارات مولف.
5- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت‌، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی‌، انتشارات کتابخانه فرهنگ.
6- جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت‌، احمد صداقت.
7- جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت‌، عرفانیان.
8- جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، محمد وکیلی.
9- جزوه اینترنتی 100 مساله حل شده استعداد تحصیلی دکتری، هادی مسیح‌خواه، محمد وکیلی‌، انتشارات کتابخانه فرهنگ.
10- نمونه سوالات دکتری دانشگاه‌های صنعتی شریف، امیرکبیر و تهران.
11- جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف.
12- جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
13- جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
14- جزوه استعداد تحصیلی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
15- جزوه استعدادتحصیلی سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع آمار در کشاورزی

1- کتاب آمار و احتمال در علوم کشاورزی، تالیف روح‌الله عبدالشاهی، دانیال کهریزی و رضا محمدی، انتشارات دانشگاه رازی (کرمانشاه).
2- کتاب آمار کاربردی و طرح آزمایش‌ها برای علوم کشاورزی، تالیف سید احمد سادات نوری، انتشارات دانشگاه تهران.
3- کتاب آمار کاربردی، تالیف عبدالرضا بازرگان لاری، انتشارات دانشگاه شیراز.
4- کتاب آمار و احتمالات (کاربرد در کشاورزی)، تالیف عبدالمجید رضایی و سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان).
5- کتاب مقدمه‌ای بر احتمالات و آمار، تالیف ادواردبیفر راسلر و هنری آلدر، مترجمان دکتر عباسعلی زالی و دکتر جعفری شبستری، انتشارات دانشگاه تهران.
6- کتاب آمار و احتمالات کاربردی، تالیف دکتر بهمن یزدی صمدی، دکتر سید علی پیغمبری و دکتر حسن امیری اوغان، انتشارات دانشگاه تهران.
7- جزه آمار و بیومتری دانشگاه تهران.
8- جزوه آمار در کشاورزی دانشگاه تبریز.
9- جزوه آمار در کشاورزی دانشگاه گرگان.
10- جزوه آمار واحتمالات، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
11- جزوه آمار موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
12- جزوه آمار سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع طرح آزمایشات

1- کتاب طرحهای آماری در پژوهشهای کشاورزی، تالیف بهمن یزدی صمدی، عبدالمجید رضایی و مصطفی ولی‌زاده، انتشارات دانشگاه تهران.
2- کتاب طرح‌های آزمایشی در علوم کشاورزی، تالیف سیدعلی پیغمبری، انتشارات دانشگاه تهران.
3- کتاب طرح‌های آماری در علوم کشاورزی، تالیف عبدالله بصیری، انتشارات دانشگاه شیراز.
4- کتاب طرح‌ریزی و تحلیل آزمایشات، تالیف دکتر علی مشکانی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
5- کتاب طرح و تحلیل آزمایش‌های کشاورزی، تالیف دکتر محمد تقی آساد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
6- کتاب طرح‌های آزمایشی در کشاورزی، تالیف محمد مقدم و مصطفی ولی زاده، انتشارات پریور.
7- جزوه طرح آزمایشات کشاورزی 1 و 2، دانشگاه تهران.
8- جزوه طرح آزمایشات کشاورزی، دانشگاه گرگان.
9- جزوه طرح آزمایشات کشاورزی، دانشگاه تبریز.
10- جزوه طرح آزمایش‌های کشاورزی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
11- جزوه طرح آزمایشات کشاورزی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
12- جزوه طرح آزمایشات کشاورزی سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع ژنتیک عمومی

1- کتاب اصول ژنتیک، تالیف بهمن صمدی یزدی و بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی، انتشارات دانشگاه تهران.
2- کتاب ژنتیک: اصول و مسائل، تالیف ویلیام استانسفیلد، مترجمان حمیده علمی غروی و محمد صبور، انتشارات فاطمی.
3- کتاب ژنتیک از دیدگاه ملکولی، تالیف ترنس اوستن براون، مترجمان بهمن یزدی صمدی و مصطفی ولی زاده، انتشارات دانشگاه تهران.
4- کتاب ژنتیک مولکولی، تالیف جیمز واتسون، مترجمان پروین پاسالار و عباس حمدی، انتشارات دانشگاه تهران.
5- کتاب ژنتیک جمعیت، تالیف ابوذر نصری و کمیل نصری، انتشارات خیلی سبز.
6- جزوه ژنتیک عمومی دانشگاه تهران.
7- جزوه ژنتیک در کشاورزی دانشگاه تبریز.
8- جزوه ژنتیک عمومی دانشگاه اصفهان.
9- جزوه ژنتیک کشاورزی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
10- جزوه ژنتیک عمومی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
11- جزوه ژنتیک عمومی سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع اصول زراعت

1- کتاب مبانی زرراعت عمومی، تالیف ناصر مجنون حسینی و داریوش مظاهری، انتشارات دانشگاه تهران.
2- کتاب اصول و مبانی زراعت، تالیف محمدرضا خواجه پور، انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان.

3- کتاب زراعت عمومی و زراعت گیاهان صنعتی، تالیف حامدحاج کریم خرازی و مهدی مرادی، انتشارات فرهیختگان دانشگاه.
4- کتاب زراعت گیاهان علوفه‌ای، تالیف رئوف سیدشریفی، سعید حکم علی پور و عزیز جوانشیر، انتشارات عمیدی.
5- کتاب زراعت گیاهان صنعتی، تالیف ناصر خدابنده، انتشارات سپهر.
6- کتاب زراعت: غلات، تالیف قربان نورمحمدی، سیدعطاء الله سیادت و علی کاشانی، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
7- کتاب زراعت غلات، تالیف ناصر مجنون حسینی، انتشارات دانشگاه تهران.
8- کتاب گیاهان صنعتی، تالیف دکتر محمدرضا خواجه پور، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان).
9- کتاب زراعت و اصلاح گیاهان علوفه‌ای، تالیف هادی کریمی، انتشارات دانشگاه تهران.
10- کتاب زراعت در مناطق خشک: غلات و حبوبات، گیاهان صنعتی و گیاهان علوفه‌ای، تالیف آیتزاک آرنون، مترجم عوض کوچکی، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد).
11- جزوه زراعت عمومی دکتر داریوش مظاهری دانشگاه تهران.
12- جزوه اصول زراعت دانشگاه صنعتی اصفهان.
13- جزوه اصول و مبانی زراعت دانشگاه گرگان.
14- جزوه اصول زراعت دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
15- جزوه اصول زراعت موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
16- جزوه اصول زراعت سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.قبولی در آزمون دکتری زراعت و اصلاح نباتات سراسری را با سنجش امیرکبیر تجربه کنید

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری علوم باغبانی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری علوم باغبانی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری علوم باغبانی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری علوم باغبانی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری علوم باغبانی سراسری
دانلود رایگان منابع آزمون دکتری علوم باغبانی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری علوم باغبانی دانشگاه سراسری کد 2408

نگاهی به تعداد داوطلبان آزمون مقاطع عالی و تکمیلی نشان می دهد که در سال های اخیر تقاضا برای ادامه تحصیل در این مقاطع به طور چشمگیری افزایش یافته است. مشکل اصلی داوطلبان، تنوع منابع درسی و عدم دسترسی به منابع مناسب برای درک و فهم بیشتر مطالب است. لذا سنجش امیرکبیر با بیش از یک دهه سابقه آموزشی، جهت رفع نیازهای اصلی داوطلبان اقدام به آماده سازی جزوات برتر آموزشی دکتری علوم باغبانی کد 2408 نموده است. این جزوات برای کمک به داوطلبان و جلوگیری از پراکنده خوانی آنها تدوین شده است. سنجش امیرکبیر لیست مهمترین منابع مورد نیاز دکتری علوم باغبانی دانشگاه سراسری که باید برای آمادگی آزمون تحصیلات تکمیلی مقطع دکتری علوم باغبانی که در جزوات خود استفاده نموده در ذیل آورده است، همچنین داوطلبان گرامی متقاضی کنکور دکتری سراسری رشته علوم باغبانی کد 2408 میتوانند بسته آموزشی دکتری تخصصی رشته علوم باغبانی دانشگاه سراسری سنجش امیرکبیر را خریداری و مطالعه نمایند.


گرایش های دکتری علوم باغبانی سراسری عبارتند از:

سبزی و اصلاح سبزی, میوه و اصلاح درختان میوه, گیاهان زینتی, گیاهان دارویی و اصلاح گیاهان داروییمنابع زبان عمومی

1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.
2- کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.
3- کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.
4- کتاب 504 واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.
5- کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.
6- جزوه زبان عمومی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
7- Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.
8- جزوه زبان عمومی سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع زبان تافل

1- کتاب خودآموز IELTS، محمد معین جهانگیر و علی زارعی، انتشارات نور علم.
2- کتاب مجموعه سوالات تافل آزمون دکتری، محمود رمضانی، انتشارات سرای عدالت.
3- کتاب نکته‌ها و مهارت‌های موفقیت در آزمون‌های زبان عمومی و تخصصی، تالیف عبدالرضا تالانه و شاهین شریفی، انتشارات کیومرث.
4- کتاب تست و گرامر انگلیسی، تالیف عباس فرزام، انتشارات باستان.
5- کتاب نکات کلیدی گرامر در زبان انگلیسی، مورفی ریموند، ترجمه میمنت رحمتی، انتشارات دانش پرور.
6- کتاب راهنمای جامع آزمون تافل، سید محمدرضا ناصرزاده و یاشار دهدشتی، انتشارات نگاه دانش.
7- جزوه زبان تافل موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
8- Daneshvari, R, Essential words for the TOEFL, Jungle pub.
9- Barron's, Essential words for the TOEFL, Jungle pub.
10- Martin Hewings, Advanced grammar in use: a self-study reference and practice book for advanced learners of English: with answer, Khorvash Pub.
11- Murray Bromberg, Julius Liebb, Arthur Traiger, Husain Kabiri, absolutely essential word 504.
12- Murphy, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate students .
13- Murphy, R. Essential grammar in Use, Danesh Parvar Pub.


14- جزوه زبان تافل دکتری سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع استعداد تحصیلی

1- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (2 جلدی)‌، احمد صداقت، انتشارات نگاه دانش.
2- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی، هوشنگ عباس فام، انتشارات راه.
3- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت‌، عرفانیان، اصلانی، غفارزاده، انتشارات نگاه دانش.
4- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT 2011 ، مجید نگهداری، انتشارات مولف.
5- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت‌، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی‌، انتشارات کتابخانه فرهنگ.
6- جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت‌، احمد صداقت.
7- جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت‌، عرفانیان.
8- جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، محمد وکیلی.
9- جزوه اینترنتی 100 مساله حل شده استعداد تحصیلی دکتری، هادی مسیح‌خواه، محمد وکیلی‌، انتشارات کتابخانه فرهنگ.
10- نمونه سوالات دکتری دانشگاه‌های صنعتی شریف، امیرکبیر و تهران.
11- جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف.
12- جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
13- جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
14- جزوه استعداد تحصیلی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
15- جزوه استعدادتحصیلی سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع آمار در کشاورزی

1- کتاب آمار و احتمال در علوم کشاورزی، تالیف روح‌الله عبدالشاهی، دانیال کهریزی و رضا محمدی، انتشارات دانشگاه رازی (کرمانشاه).
2- کتاب آمار کاربردی و طرح آزمایش‌ها برای علوم کشاورزی، تالیف سید احمد سادات نوری، انتشارات دانشگاه تهران.
3- کتاب آمار کاربردی، تالیف عبدالرضا بازرگان لاری، انتشارات دانشگاه شیراز.
4- کتاب آمار و احتمالات (کاربرد در کشاورزی)، تالیف عبدالمجید رضایی و سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان).
5- کتاب مقدمه‌ای بر احتمالات و آمار، تالیف ادواردبیفر راسلر و هنری آلدر، مترجمان دکتر عباسعلی زالی و دکتر جعفری شبستری، انتشارات دانشگاه تهران.
6- کتاب آمار و احتمالات کاربردی، تالیف دکتر بهمن یزدی صمدی، دکتر سید علی پیغمبری و دکتر حسن امیری اوغان، انتشارات دانشگاه تهران.
7- جزه آمار و بیومتری دانشگاه تهران.
8- جزوه آمار در کشاورزی دانشگاه تبریز.
9- جزوه آمار در کشاورزی دانشگاه گرگان.
10- جزوه آمار واحتمالات، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
11- جزوه آمار موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
12- جزوه آمار سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع طرح آزمایشات

1- کتاب طرحهای آماری در پژوهشهای کشاورزی، تالیف بهمن یزدی صمدی، عبدالمجید رضایی و مصطفی ولی‌زاده، انتشارات دانشگاه تهران.
2- کتاب طرح‌های آزمایشی در علوم کشاورزی، تالیف سیدعلی پیغمبری، انتشارات دانشگاه تهران.
3- کتاب طرح‌های آماری در علوم کشاورزی، تالیف عبدالله بصیری، انتشارات دانشگاه شیراز.
4- کتاب طرح‌ریزی و تحلیل آزمایشات، تالیف دکتر علی مشکانی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
5- کتاب طرح و تحلیل آزمایش‌های کشاورزی، تالیف دکتر محمد تقی آساد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
6- کتاب طرح‌های آزمایشی در کشاورزی، تالیف محمد مقدم و مصطفی ولی زاده، انتشارات پریور.
7- جزوه طرح آزمایشات کشاورزی 1 و 2، دانشگاه تهران.
8- جزوه طرح آزمایشات کشاورزی، دانشگاه گرگان.
9- جزوه طرح آزمایشات کشاورزی، دانشگاه تبریز.
10- جزوه طرح آزمایش‌های کشاورزی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
11- جزوه طرح آزمایشات کشاورزی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
12- جزوه طرح آزمایشات کشاورزی سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع ژنتیک عمومی

1- کتاب اصول ژنتیک، تالیف بهمن صمدی یزدی و بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی، انتشارات دانشگاه تهران.
2- کتاب ژنتیک: اصول و مسائل، تالیف ویلیام استانسفیلد، مترجمان حمیده علمی غروی و محمد صبور، انتشارات فاطمی.
3- کتاب ژنتیک از دیدگاه ملکولی، تالیف ترنس اوستن براون، مترجمان بهمن یزدی صمدی و مصطفی ولی زاده، انتشارات دانشگاه تهران.
4- کتاب ژنتیک مولکولی، تالیف جیمز واتسون، مترجمان پروین پاسالار و عباس حمدی، انتشارات دانشگاه تهران.
5- کتاب ژنتیک جمعیت، تالیف ابوذر نصری و کمیل نصری، انتشارات خیلی سبز.
6- جزوه ژنتیک عمومی دانشگاه تهران.
7- جزوه ژنتیک در کشاورزی دانشگاه تبریز.
8- جزوه ژنتیک عمومی دانشگاه اصفهان.
9- جزوه ژنتیک کشاورزی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
10- جزوه ژنتیک عمومی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
11- جزوه ژنتیک عمومی سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع اصول باغبانی

1-کتاب میوه‌های مناطق معتدله، تالیف وست وود، مترجم دکتر یوسف رسول زادگان، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.
2- کتاب میوه‌کاری، تالیف دکتر رسول جلیل مرندی، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه).
3- کتاب گلکاری عملی و علمی، تالیف محسن کافی و مسعود قاسمی قهساره، انتشارات گلبن.
4- کتاب گلکاری، تالیف دکتر احمد خلیقی، انتشارات روزبهان.
5- کتاب سبزیکاری، تالیف محمد حسین دانشور، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
6- کتاب سبزیکاری، تالیف غلامعلی پیوست و هادی همامی، انتشارات علوم کشاورزی.
7- کتاب سبزیکاری زیر پوشش پلاستیک، تالیف پاول زایتس، مترجم غلامعلی پیوست، ویراستار احمد قربان زاده، انتشارات دانشگاه گیلان.
8- کتاب پرورش مرکبات در ایران، تالیف رضا فتوحی و جواد فناحی مقدم، انتشارات دانشگاه گیلان.
9- جزوه میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری دکتر عبادی و دکتر زمانی دانشگاه تهران.
10- جزوه میوه‌های ریز دکتر عبادی دانشگاه تهران.
11- جزوه میوه‌های ریز دکتر ناظمیه دانشگاه تبریز.
12- جزوه میوه‌کاری دکتر وحدتی دانشگاه تهران.
13- جزوه گلکاری دکتر صالحی دانشگاه شیراز.
14- جزوه سبزی‌کاری گلخانه‌ای و عمومی دکتر دلشاد، دکتر کاشی و دکتر حسندخت دانشگاه تهران.
15- جزوه میوه‌کاری دکتر ارشادی دانشگاه بوعلی سینا همدان.
16- جزوه میوه‌کاری در مناطق معتدله دکتر راحمی دانشگاه شیراز.
17- جزوه گلکاری دکتر نادری دانشگاه تهران.
19- جزوه اصول باغبانی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
20- جزوه اصول باغبانی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
21- جزوه اصول باغبانی سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.قبولی در آزمون دکتری علوم باغبانی سراسری را با سنجش امیرکبیر تجربه کنید

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری علوم خاک سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری علوم خاک سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری علوم خاک سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری علوم خاک سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری علوم خاک سراسری
دانلود رایگان منابع آزمون دکتری علوم خاک سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری علوم خاک دانشگاه سراسری کد 2405

نگاهی به تعداد داوطلبان آزمون مقاطع عالی و تکمیلی نشان می دهد که در سال های اخیر تقاضا برای ادامه تحصیل در این مقاطع به طور چشمگیری افزایش یافته است. مشکل اصلی داوطلبان، تنوع منابع درسی و عدم دسترسی به منابع مناسب برای درک و فهم بیشتر مطالب است. لذا سنجش امیرکبیر با بیش از یک دهه سابقه آموزشی، جهت رفع نیازهای اصلی داوطلبان اقدام به آماده سازی جزوات برتر آموزشی دکتری علوم خاک کد 2405 نموده است. این جزوات برای کمک به داوطلبان و جلوگیری از پراکنده خوانی آنها تدوین شده است. سنجش امیرکبیر لیست مهمترین منابع مورد نیاز دکتری علوم خاک دانشگاه سراسری که باید برای آمادگی آزمون تحصیلات تکمیلی مقطع دکتری علوم خاک که در جزوات خود استفاده نموده در ذیل آورده است، همچنین داوطلبان گرامی متقاضی کنکور دکتری سراسری رشته علوم خاک کد 2405 میتوانند بسته آموزشی دکتری تخصصی رشته علوم خاک دانشگاه سراسری سنجش امیرکبیر را خریداری و مطالعه نمایند.


گرایش های دکتری علوم خاک سراسری عبارتند از:

مدیریت منابع خاک, مدیریت حاصلخیزی و زیست‌فناوری خاک, بیولوژی و تکنولوژی خاک, فیزیک و حفاظت خاک, پیدایش و رده‌بندی خاک, شیمی و حاصلخیزی خاکمنابع زبان عمومی

1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.
2- کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.
3- کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.
4- کتاب 504 واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.
5- کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.
6- جزوه زبان عمومی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
7- Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.
8- جزوه زبان عمومی سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع زبان تافل

1- کتاب خودآموز IELTS، محمد معین جهانگیر و علی زارعی، انتشارات نور علم.
2- کتاب مجموعه سوالات تافل آزمون دکتری، محمود رمضانی، انتشارات سرای عدالت.
3- کتاب نکته‌ها و مهارت‌های موفقیت در آزمون‌های زبان عمومی و تخصصی، تالیف عبدالرضا تالانه و شاهین شریفی، انتشارات کیومرث.
4- کتاب تست و گرامر انگلیسی، تالیف عباس فرزام، انتشارات باستان.
5- کتاب نکات کلیدی گرامر در زبان انگلیسی، مورفی ریموند، ترجمه میمنت رحمتی، انتشارات دانش پرور.
6- کتاب راهنمای جامع آزمون تافل، سید محمدرضا ناصرزاده و یاشار دهدشتی، انتشارات نگاه دانش.
7- جزوه زبان تافل موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
8- Daneshvari, R, Essential words for the TOEFL, Jungle pub.
9- Barron's, Essential words for the TOEFL, Jungle pub.
10- Martin Hewings, Advanced grammar in use: a self-study reference and practice book for advanced learners of English: with answer, Khorvash Pub.
11- Murray Bromberg, Julius Liebb, Arthur Traiger, Husain Kabiri, absolutely essential word 504.
12- Murphy, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate students .
13- Murphy, R. Essential grammar in Use, Danesh Parvar Pub.


14- جزوه زبان تافل دکتری سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع استعداد تحصیلی

1- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (2 جلدی)‌، احمد صداقت، انتشارات نگاه دانش.
2- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی، هوشنگ عباس فام، انتشارات راه.
3- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت‌، عرفانیان، اصلانی، غفارزاده، انتشارات نگاه دانش.
4- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT 2011 ، مجید نگهداری، انتشارات مولف.
5- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت‌، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی‌، انتشارات کتابخانه فرهنگ.
6- جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت‌، احمد صداقت.
7- جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت‌، عرفانیان.
8- جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، محمد وکیلی.
9- جزوه اینترنتی 100 مساله حل شده استعداد تحصیلی دکتری، هادی مسیح‌خواه، محمد وکیلی‌، انتشارات کتابخانه فرهنگ.
10- نمونه سوالات دکتری دانشگاه‌های صنعتی شریف، امیرکبیر و تهران.
11- جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف.
12- جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
13- جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
14- جزوه استعداد تحصیلی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
15- جزوه استعدادتحصیلی سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع شیمی عمومی

1- کتاب حاصلخیزی بیولوژیک خاک، تالیف ابوت، دانیل وان مورفی، مترجمان کاظم خاوازی، هادی اسدی رحمانی، غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی، تالیف احمد اصغرزاده و فرهاد رجالی، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران.
2- کتاب شیمی خاک، تالیف مایکل اوکانر و هینریش بوهن، مترجم حسام مجللی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
3- کتاب شیمی خاک، تالیف دونالد اسپارکس، مترجم شاهین اوستان، انتشارات دانشگاه تبریز.
4- کتاب حاصلخیزی خاک، تالیف علی اکبر سالاردینی، انتشارات دانشگاه تهران.
5- جزوه شیمی خاک دکتر توفیقی، دانشگاه تهران.
6- جزوه شیمی خاک دکتر کلباسی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
7- جزوه شیمی و حاصلخیزی خاک، دکتر میر سید حسینی دانشگاه تهران.
8- جزوه شیمی عمومی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
9- جزوه شیمی عمومی سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع آبیاری عمومی

1- کتاب آبیاری سطحی، تالیف امین علیزاده، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
2- کتاب اصول آبیاری عمومی، تالیف عبدالله طاهری تیزرو، هوشنگ قمرنیا و علیجان بافکار، انتشارات دانشگاه رازی کرمانشاه.
3- کتاب آبیاری تحت فشار، تالیف امین علیزاده، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
4- کتاب هیدرولوژی کاربردی، تالیف محمد مهدوی، انتشارات دانشگاه تهران.
5- کتاب رابطه آب، خاک و گیاه، تالیف امین علیزاده، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
6- کتاب هیدرولیک جریان آب در محیطهای متخلخل، تالیف ابوالفضل شمسایی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران).
7- کتاب اصول هیدرولوژی کاربردی، تالیف امین علیزاده، انتشارات دانشگاه امام رضا (ع).
8- کتاب اصول زهکشی، تالیف امین علیزاده، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
9- جزوه آبیاری عمومی، دانشگاه تهران.
10- جزوه آبیاری عمومی، دانشگاه مشهد.
11- جزوه آبیاری عمومی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
12- جزوه آبیاری عمومی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
13- جزوه آبیاری عمومی سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع خاکشناسی عمومی

1- کتاب مبانی خاکشناسی، تالیف هنری دونالت فوت، مترجمان مسعود کلیمیان و شهلا محمودی، انتشارات دانشگاه تهران.
2- کتاب اصلاح خاکهای شور و سدیمی، تالیف خسرو الیاس آذر، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه ارومیه.
3- کتاب مبانی خاک شناسی و رده بندی خاک، تالیف محمد جعفری و فریدون سرمدیان، انتشارات دانشگاه تهران.
4- کتاب فرسایش بادی و کنترل آن، تالیف حسینقلی رفاهی، انتشارات دانشگاه تهران.
5- کتاب فرسایش آبی و کنترل آن، تالیف حسینقلی رفاهی، انتشارات دانشگاه تهران.
6- جزوه فرسایش آبی و بادی، دکتر اسدی، دانشگاه گیلان.
7- جزوه پیدایش و رده‌بندی، دکتر احمد حیدری، دانشگاه تهران.
8- جزوه پیدایش و رده بندی، دکتر خادمی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
9- جزوه خاکشناسی عمومی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
10- جزوه خاکشناسی عمومی، دانشگاه تهران.
11- جزوه خاک‌شناسی عمومی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
12- جزوه خاکشناسی عمومی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
13- جزوه خاکشناسی عمومی سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.قبولی در آزمون دکتری علوم خاک سراسری را با سنجش امیرکبیر تجربه کنید

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری علوم دامی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری علوم دامی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری علوم دامی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری علوم دامی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری علوم دامی سراسری
دانلود رایگان منابع آزمون دکتری علوم دامی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری علوم دامی دانشگاه سراسری کد 2409

نگاهی به تعداد داوطلبان آزمون مقاطع عالی و تکمیلی نشان می دهد که در سال های اخیر تقاضا برای ادامه تحصیل در این مقاطع به طور چشمگیری افزایش یافته است. مشکل اصلی داوطلبان، تنوع منابع درسی و عدم دسترسی به منابع مناسب برای درک و فهم بیشتر مطالب است. لذا سنجش امیرکبیر با بیش از یک دهه سابقه آموزشی، جهت رفع نیازهای اصلی داوطلبان اقدام به آماده سازی جزوات برتر آموزشی دکتری علوم دامی کد 2409 نموده است. این جزوات برای کمک به داوطلبان و جلوگیری از پراکنده خوانی آنها تدوین شده است. سنجش امیرکبیر لیست مهمترین منابع مورد نیاز دکتری علوم دامی دانشگاه سراسری که باید برای آمادگی آزمون تحصیلات تکمیلی مقطع دکتری علوم دامی که در جزوات خود استفاده نموده در ذیل آورده است، همچنین داوطلبان گرامی متقاضی کنکور دکتری سراسری رشته علوم دامی کد 2409 میتوانند بسته آموزشی دکتری تخصصی رشته علوم دامی دانشگاه سراسری سنجش امیرکبیر را خریداری و مطالعه نمایند.


گرایش های دکتری علوم دامی سراسری عبارتند از:

فیزیولوژی دام, تغذیه دام, اصلاح نژاد دام, علوم طیورمنابع زبان عمومی

1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.
2- کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.
3- کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.
4- کتاب 504 واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.
5- کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.
6- جزوه زبان عمومی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
7- Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.
8- جزوه زبان عمومی سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع زبان تافل

1- کتاب خودآموز IELTS، محمد معین جهانگیر و علی زارعی، انتشارات نور علم.
2- کتاب مجموعه سوالات تافل آزمون دکتری، محمود رمضانی، انتشارات سرای عدالت.
3- کتاب نکته‌ها و مهارت‌های موفقیت در آزمون‌های زبان عمومی و تخصصی، تالیف عبدالرضا تالانه و شاهین شریفی، انتشارات کیومرث.
4- کتاب تست و گرامر انگلیسی، تالیف عباس فرزام، انتشارات باستان.
5- کتاب نکات کلیدی گرامر در زبان انگلیسی، مورفی ریموند، ترجمه میمنت رحمتی، انتشارات دانش پرور.
6- کتاب راهنمای جامع آزمون تافل، سید محمدرضا ناصرزاده و یاشار دهدشتی، انتشارات نگاه دانش.
7- جزوه زبان تافل موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
8- Daneshvari, R, Essential words for the TOEFL, Jungle pub.
9- Barron's, Essential words for the TOEFL, Jungle pub.
10- Martin Hewings, Advanced grammar in use: a self-study reference and practice book for advanced learners of English: with answer, Khorvash Pub.
11- Murray Bromberg, Julius Liebb, Arthur Traiger, Husain Kabiri, absolutely essential word 504.
12- Murphy, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate students .
13- Murphy, R. Essential grammar in Use, Danesh Parvar Pub.


14- جزوه زبان تافل دکتری سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع استعداد تحصیلی

1- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (2 جلدی)‌، احمد صداقت، انتشارات نگاه دانش.
2- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی، هوشنگ عباس فام، انتشارات راه.
3- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت‌، عرفانیان، اصلانی، غفارزاده، انتشارات نگاه دانش.
4- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT 2011 ، مجید نگهداری، انتشارات مولف.
5- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت‌، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی‌، انتشارات کتابخانه فرهنگ.
6- جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت‌، احمد صداقت.
7- جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت‌، عرفانیان.
8- جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، محمد وکیلی.
9- جزوه اینترنتی 100 مساله حل شده استعداد تحصیلی دکتری، هادی مسیح‌خواه، محمد وکیلی‌، انتشارات کتابخانه فرهنگ.
10- نمونه سوالات دکتری دانشگاه‌های صنعتی شریف، امیرکبیر و تهران.
11- جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف.
12- جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
13- جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
14- جزوه استعداد تحصیلی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
15- جزوه استعدادتحصیلی سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع آمار در کشاورزی

1- کتاب آمار و احتمال در علوم کشاورزی، تالیف روح‌الله عبدالشاهی، دانیال کهریزی و رضا محمدی، انتشارات دانشگاه رازی (کرمانشاه).
2- کتاب آمار کاربردی و طرح آزمایش‌ها برای علوم کشاورزی، تالیف سید احمد سادات نوری، انتشارات دانشگاه تهران.
3- کتاب آمار کاربردی، تالیف عبدالرضا بازرگان لاری، انتشارات دانشگاه شیراز.
4- کتاب آمار و احتمالات (کاربرد در کشاورزی)، تالیف عبدالمجید رضایی و سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان).
5- کتاب مقدمه‌ای بر احتمالات و آمار، تالیف ادواردبیفر راسلر و هنری آلدر، مترجمان دکتر عباسعلی زالی و دکتر جعفری شبستری، انتشارات دانشگاه تهران.
6- کتاب آمار و احتمالات کاربردی، تالیف دکتر بهمن یزدی صمدی، دکتر سید علی پیغمبری و دکتر حسن امیری اوغان، انتشارات دانشگاه تهران.
7- جزه آمار و بیومتری دانشگاه تهران.
8- جزوه آمار در کشاورزی دانشگاه تبریز.
9- جزوه آمار در کشاورزی دانشگاه گرگان.
10- جزوه آمار واحتمالات، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
11- جزوه آمار موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
12- جزوه آمار سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع طرح آزمایشات

1- کتاب طرحهای آماری در پژوهشهای کشاورزی، تالیف بهمن یزدی صمدی، عبدالمجید رضایی و مصطفی ولی‌زاده، انتشارات دانشگاه تهران.
2- کتاب طرح‌های آزمایشی در علوم کشاورزی، تالیف سیدعلی پیغمبری، انتشارات دانشگاه تهران.
3- کتاب طرح‌های آماری در علوم کشاورزی، تالیف عبدالله بصیری، انتشارات دانشگاه شیراز.
4- کتاب طرح‌ریزی و تحلیل آزمایشات، تالیف دکتر علی مشکانی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
5- کتاب طرح و تحلیل آزمایش‌های کشاورزی، تالیف دکتر محمد تقی آساد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
6- کتاب طرح‌های آزمایشی در کشاورزی، تالیف محمد مقدم و مصطفی ولی زاده، انتشارات پریور.
7- جزوه طرح آزمایشات کشاورزی 1 و 2، دانشگاه تهران.
8- جزوه طرح آزمایشات کشاورزی، دانشگاه گرگان.
9- جزوه طرح آزمایشات کشاورزی، دانشگاه تبریز.
10- جزوه طرح آزمایش‌های کشاورزی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
11- جزوه طرح آزمایشات کشاورزی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
12- جزوه طرح آزمایشات کشاورزی سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع ژنتیک عمومی

1- کتاب اصول ژنتیک، تالیف بهمن صمدی یزدی و بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی، انتشارات دانشگاه تهران.
2- کتاب ژنتیک: اصول و مسائل، تالیف ویلیام استانسفیلد، مترجمان حمیده علمی غروی و محمد صبور، انتشارات فاطمی.
3- کتاب ژنتیک از دیدگاه ملکولی، تالیف ترنس اوستن براون، مترجمان بهمن یزدی صمدی و مصطفی ولی زاده، انتشارات دانشگاه تهران.
4- کتاب ژنتیک مولکولی، تالیف جیمز واتسون، مترجمان پروین پاسالار و عباس حمدی، انتشارات دانشگاه تهران.
5- کتاب ژنتیک جمعیت، تالیف ابوذر نصری و کمیل نصری، انتشارات خیلی سبز.
6- جزوه ژنتیک عمومی دانشگاه تهران.
7- جزوه ژنتیک در کشاورزی دانشگاه تبریز.
8- جزوه ژنتیک عمومی دانشگاه اصفهان.
9- جزوه ژنتیک کشاورزی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
10- جزوه ژنتیک عمومی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
11- جزوه ژنتیک عمومی سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع بیوشیمی عمومی

1- کتاب اصول بیوشیمی (Principles of Biochemistry) انسانی هارپر با بهره گیری از کتابهای Devlin و Lehninger، تالیف حامد افتخاری، ناصر ملک نیا، انتشارات کتاب میر.
2- کتاب درسنامه جامع بیوشیمی، خیرالله رفیعی و امیر ساسان توتونچی، انتشارات اندیشه رفیع.
3- کتاب بیوشیمی عمومی (جلد 1 و2)، تالیف دکتر پرویز شهبازی و دکتر ناصر ملک نیا، انتشارات دانشگاه تهران.
4- کتاب بیوشیمی، تالیف پانته آ ایزدی و پروین پاسالار، انتشارت دیباگران تهران.
5- کتاب اصول بیوشیمی لنینجر، تالیف آلبرت لنینگر، مایکل کاکس و دیویدلی نلسون، مترجم رضا محمدی، انتشارات آییژ.
6- کتاب بیوشیمی استرایر (Strayer)، تالیف لوبرت استرایر، جرمی مارک برگ و جان تیمشکو، مترجمان علیرضا خوشدل و سالار بختیاری، زیر نظر پروین پاسالار، انتشارات اندیشه رفیع.
7- کتاب مروری بر بیوشیمی، امیره نجات شکوهی و اصغر عینی زاده، انتشارات پنجاه و نه.
8- جزوه بیوشیمی عمومی دانشگاه تهران.
9- جزوه بیوشیمی عمومی دانشگاه شهید بهشتی.
10- جزوه بیوشیمی عمومی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
11- جزوه بیوشیمی عمومی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
12- جزوه بیوشیمی عمومی سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.قبولی در آزمون دکتری علوم دامی سراسری را با سنجش امیرکبیر تجربه کنید

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی سراسری
دانلود رایگان منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه سراسری کد 2403

نگاهی به تعداد داوطلبان آزمون مقاطع عالی و تکمیلی نشان می دهد که در سال های اخیر تقاضا برای ادامه تحصیل در این مقاطع به طور چشمگیری افزایش یافته است. مشکل اصلی داوطلبان، تنوع منابع درسی و عدم دسترسی به منابع مناسب برای درک و فهم بیشتر مطالب است. لذا سنجش امیرکبیر با بیش از یک دهه سابقه آموزشی، جهت رفع نیازهای اصلی داوطلبان اقدام به آماده سازی جزوات برتر آموزشی دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی کد 2403 نموده است. این جزوات برای کمک به داوطلبان و جلوگیری از پراکنده خوانی آنها تدوین شده است. سنجش امیرکبیر لیست مهمترین منابع مورد نیاز دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه سراسری که باید برای آمادگی آزمون تحصیلات تکمیلی مقطع دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی که در جزوات خود استفاده نموده در ذیل آورده است، همچنین داوطلبان گرامی متقاضی کنکور دکتری سراسری رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی کد 2403 میتوانند بسته آموزشی دکتری تخصصی رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه سراسری سنجش امیرکبیر را خریداری و مطالعه نمایند.


گرایش های دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی سراسری عبارتند از:

تکنولوژی موادغذایی, میکروبیولوژی مواد غذایی, شیمی موادغذایی, مواد و طراحی صنایع غذاییمنابع زبان عمومی

1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.
2- کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.
3- کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.
4- کتاب 504 واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.
5- کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.
6- جزوه زبان عمومی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
7- Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.
8- جزوه زبان عمومی سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع زبان تافل

1- کتاب خودآموز IELTS، محمد معین جهانگیر و علی زارعی، انتشارات نور علم.
2- کتاب مجموعه سوالات تافل آزمون دکتری، محمود رمضانی، انتشارات سرای عدالت.
3- کتاب نکته‌ها و مهارت‌های موفقیت در آزمون‌های زبان عمومی و تخصصی، تالیف عبدالرضا تالانه و شاهین شریفی، انتشارات کیومرث.
4- کتاب تست و گرامر انگلیسی، تالیف عباس فرزام، انتشارات باستان.
5- کتاب نکات کلیدی گرامر در زبان انگلیسی، مورفی ریموند، ترجمه میمنت رحمتی، انتشارات دانش پرور.
6- کتاب راهنمای جامع آزمون تافل، سید محمدرضا ناصرزاده و یاشار دهدشتی، انتشارات نگاه دانش.
7- جزوه زبان تافل موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
8- Daneshvari, R, Essential words for the TOEFL, Jungle pub.
9- Barron's, Essential words for the TOEFL, Jungle pub.
10- Martin Hewings, Advanced grammar in use: a self-study reference and practice book for advanced learners of English: with answer, Khorvash Pub.
11- Murray Bromberg, Julius Liebb, Arthur Traiger, Husain Kabiri, absolutely essential word 504.
12- Murphy, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate students .
13- Murphy, R. Essential grammar in Use, Danesh Parvar Pub.


14- جزوه زبان تافل دکتری سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع استعداد تحصیلی

1- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (2 جلدی)‌، احمد صداقت، انتشارات نگاه دانش.
2- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی، هوشنگ عباس فام، انتشارات راه.
3- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت‌، عرفانیان، اصلانی، غفارزاده، انتشارات نگاه دانش.
4- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT 2011 ، مجید نگهداری، انتشارات مولف.
5- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت‌، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی‌، انتشارات کتابخانه فرهنگ.
6- جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت‌، احمد صداقت.
7- جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت‌، عرفانیان.
8- جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، محمد وکیلی.
9- جزوه اینترنتی 100 مساله حل شده استعداد تحصیلی دکتری، هادی مسیح‌خواه، محمد وکیلی‌، انتشارات کتابخانه فرهنگ.
10- نمونه سوالات دکتری دانشگاه‌های صنعتی شریف، امیرکبیر و تهران.
11- جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف.
12- جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
13- جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
14- جزوه استعداد تحصیلی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
15- جزوه استعدادتحصیلی سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع فیزیک

1- کتاب فیزیک (مکانیک)، تالیف رابرت رزنیک، دیوید هالیدی و کنت کرین، مترجمان منیژه رهبر و جلال الدین پاشایی راد، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
2- کتاب فیزیک، (مکانیک، حرکت تناوبی، شاره‌ها)، تالیف مارک دبلیو. زیمانسکی، فرانسیس وستون سیروز و هوگ یانگ، مترجم محمود بهار، انتشارات مبتکران.
3- کتاب فیزیک (الکتریسیته، مغناطیس، موج های الکترومغناطیسی)، تالیف فرانسیس وستون سیزر، مارک والدو زیمانسکی و هیودی یانگ، مترجمان اعظم پورقاضی، روح الله خلیلی بروجنی و محمدتقی فلاحی مروست، انتشارات علوم نوین.
4- کتاب فیزیک عمومی، تالیف ناصر زارع دهنوی و حسین محسنی پور، انتشارات دیباگران تهران.
5- کتاب فیزیک پایه، تالیف حمیدرضا رستگارسدهی و هادی طالشی آهنگری، انتشارات علوی فرهیخته.
6- کتاب فیزیک مکانیک، تالیف هریس بنسون، مترجم محمدرضا بهاری، انتشارات دانشگاه پیام نور.
7- کتاب فیزیک الکتریسیته و مغناطیس، مترجم محمد ابراهیم ابوکاظمی، انتشارات دانشگاه پیام نور.
8- جزوه فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان.
9- جزوه فیزیک دانشگاه تهران.
10- جزوه فیزیک دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
11- جزوه فیزیک موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
12- جزوه فیزیک سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع ریاضی

1- کتاب ریاضیات (1 و 2 و 3)، تالیف خالد احمدالی، زیر نظر عبدالحسین هورفر، انتشارات شهرآب، آینده سازان.
2- کتاب ریاضیات مهندسی صنایع غذایی، تالیف سید علی مرتضوی، انتشارات آییژ.
3- کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، تالیف جورج برینتن توماس، راس فینی، انتشارات مرکزنشردانشگاهی.
4- کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال، تالیف لوئیس لیتهلد، سیامک کاظمی و مهدی بهزاد، انتشارات فاطمی.
5- کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال، تالیف رابرت الکزاندر آدامز، مترجمان عبدالله صدرالدینی و نریمان ویسمرادی، انتشارات سرافراز.
6- کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، تالیف ریچارد سیلورمن، مترجم علی اکبر عالم زاده، انتشارات علمی و فنی.
7- کتاب ریاضی عمومی 1، تالیف محسن لطف زمان، انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر.
8- کتاب ریاضی عمومی 1 و2، تالیف فرزین حاجی جمشیدی، انتشارات تاخ.
9- کتاب ریاضی عمومی 1 و 2، تالیف دکتر مسعود نیکوکار، انتشارات آزاده.
10- کتاب ریاضی 1 و 2، تالیف دکتر محمدصادق معتقدی، انتشارات میعاد.
11- کتاب ریاضیات عمومی، تالیف ایساک آبراموویچ مارون، انتشارات پاریاب.
12- جزوه ریاضی عمومی 1 و 2 دانشگاه صنعتی اصفهان.
13- جزوه ریاضی دانشگاه تهران.
14- جزوه ریاضی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
15- جزوه ریاضی عمومی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
16- جزوه ریاضی سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع شیمی مواد غذایی و تجزیه موادغذایی

1- کتاب شیمی مواد غذایی، تالیف دکتر حسن فاطمی، انتشارات شرکت سهامی انتشار.
2- کتاب کنترل کیفی و آزمایشهای شیمیایی مواد غذایی، تالیف دکتر پروانه، انتشارات دانشگاه تهران.
3- کتاب فشرده شیمی مواد غذایی، تالیف بابک قنبرزاده، انتشارات آییژ.
4- کتاب شیمی موادغذایی (جلد 1 و 2)، تالیف میرمنوچهر حامدی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
5- کتاب مبانی شیمی مواد غذایی، تالیف جان دمان، مترجم بابک قنبرزاده، انتشارات آییژ.
6- کتاب شیمی موادغذایی (food chemistry)، تالیف بلیتز، گروش و اسچیبرل، انتشارات اسپرینگرورلانگ برلین.
7- جزوه شیمی مواد غذایی و تجزیه موادغذایی دانشگاه تهران.
8- جزوه شیمی مواد غذایی و تجزیه موادغذایی دانشگاه شهید بهشتی.
9- جزوه شیمی مواد غذایی و تجزیه موادغذایی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
10- جزوه شیمی مواد غذایی و تجزیه موادغذایی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
11- جزوه شیمی مواد غذایی و تجزیه موادغذایی سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع میکروبیولوژی عمومی

1- کتاب میکروب شناسی زینسر، باکتری شناسی اختصاصی، تالیف ولفگانگ جاکلیک، مترجم محمدکریم رحیمی، انتشارات آییژ.
2- کتاب میکروبیولوژی عمومی، تالیف دکتر منوچهر شهامت و دکتر فریدون ملک زاده، انتشارات دانشگاه تهران.
3- کتاب میکروبیولوژی (‌پره ‌اسکات Microbiology Prescott)، تالیف جوان ام. وایلی، مترجمان محمدعلی آموزگار و غلامرضا زرینی، انتشارات تابش اندیشه.
4- جزوه میکروبیولوژی عمومی، دانشگاه تهران.
5- جزوه میکروب‌شناسی عمومی، دانشگاه شهید بهشتی.
6- جزوه میکروبیولوژی عمومی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
7- جزوه میکروبیولوژی عمومی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
8- جزوه میکروبیولوژی عمومی سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع میکروبیولوژی موادغذایی

1- کتاب میکروبیولوژی مواد غذایی مدرن، تالیف جی، مترجمان علی مرتضوی و ضیاء الحق، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی فردوسی مشهد.
2- کتاب میکروبیولوژی مواد غذایی، تالیف ویلیام کارول فریزیر و دنیس وستهاف، مترجمان سیدعلی مرتضوی، مهدی کاشانی نژاد و سیدحمیدرضا ضیاءالحق، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
3- کتاب میکروبیولوژی مواد غذایی (ادمز)(جلد 1 و 2)، تالیف موریس ماس، آدامز، مترجمان سیدعلی مرتضوی و علیرضا صادقی ماهونک، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
4- جزوه میکروب‌شناسی موادغذایی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
5- جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
6- جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
7- جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
8- جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.قبولی در آزمون دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی سراسری را با سنجش امیرکبیر تجربه کنید

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری فرهنگ و زبان های باستانی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری فرهنگ و زبان های باستانی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری فرهنگ و زبان های باستانی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری فرهنگ و زبان های باستانی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری فرهنگ و زبان های باستانی سراسری
دانلود رایگان منابع آزمون دکتری فرهنگ و زبان های باستانی سراسری

دانلود رایگان منابع آزمون دکتری فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه سراسری کد 2806

نگاهی به تعداد داوطلبان آزمون مقاطع عالی و تکمیلی نشان می دهد که در سال های اخیر تقاضا برای ادامه تحصیل در این مقاطع به طور چشمگیری افزایش یافته است. مشکل اصلی داوطلبان، تنوع منابع درسی و عدم دسترسی به منابع مناسب برای درک و فهم بیشتر مطالب است. لذا سنجش امیرکبیر با بیش از یک دهه سابقه آموزشی، جهت رفع نیازهای اصلی داوطلبان اقدام به آماده سازی جزوات برتر آموزشی دکتری فرهنگ و زبان های باستانی کد 2806 نموده است. این جزوات برای کمک به داوطلبان و جلوگیری از پراکنده خوانی آنها تدوین شده است. سنجش امیرکبیر لیست مهمترین منابع مورد نیاز دکتری فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه سراسری که باید برای آمادگی آزمون تحصیلات تکمیلی مقطع دکتری فرهنگ و زبان های باستانی که در جزوات خود استفاده نموده در ذیل آورده است، همچنین داوطلبان گرامی متقاضی کنکور دکتری سراسری رشته فرهنگ و زبان های باستانی کد 2806 میتوانند بسته آموزشی دکتری تخصصی رشته فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه سراسری سنجش امیرکبیر را خریداری و مطالعه نمایند.


گرایش های دکتری فرهنگ و زبان های باستانی سراسری عبارتند از:

فرهنگ و زبانهای باستانیمنابع زبان عمومی

1- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.
2- کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.
3- کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.
4- کتاب 504 واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.
5- کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.
6- جزوه زبان عمومی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
7- Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.
8- جزوه زبان عمومی سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع زبان تافل

1- کتاب خودآموز IELTS، محمد معین جهانگیر و علی زارعی، انتشارات نور علم.
2- کتاب مجموعه سوالات تافل آزمون دکتری، محمود رمضانی، انتشارات سرای عدالت.
3- کتاب نکته‌ها و مهارت‌های موفقیت در آزمون‌های زبان عمومی و تخصصی، تالیف عبدالرضا تالانه و شاهین شریفی، انتشارات کیومرث.
4- کتاب تست و گرامر انگلیسی، تالیف عباس فرزام، انتشارات باستان.
5- کتاب نکات کلیدی گرامر در زبان انگلیسی، مورفی ریموند، ترجمه میمنت رحمتی، انتشارات دانش پرور.
6- کتاب راهنمای جامع آزمون تافل، سید محمدرضا ناصرزاده و یاشار دهدشتی، انتشارات نگاه دانش.
7- جزوه زبان تافل موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
8- Daneshvari, R, Essential words for the TOEFL, Jungle pub.
9- Barron's, Essential words for the TOEFL, Jungle pub.
10- Martin Hewings, Advanced grammar in use: a self-study reference and practice book for advanced learners of English: with answer, Khorvash Pub.
11- Murray Bromberg, Julius Liebb, Arthur Traiger, Husain Kabiri, absolutely essential word 504.
12- Murphy, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate students .
13- Murphy, R. Essential grammar in Use, Danesh Parvar Pub.


14- جزوه زبان تافل دکتری سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع استعداد تحصیلی

1- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (2 جلدی)‌، احمد صداقت، انتشارات نگاه دانش.
2- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی، هوشنگ عباس فام، انتشارات راه.
3- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت‌، عرفانیان، اصلانی، غفارزاده، انتشارات نگاه دانش.
4- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT 2011 ، مجید نگهداری، انتشارات مولف.
5- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت‌، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی‌، انتشارات کتابخانه فرهنگ.
6- جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت‌، احمد صداقت.
7- جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت‌، عرفانیان.
8- جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، محمد وکیلی.
9- جزوه اینترنتی 100 مساله حل شده استعداد تحصیلی دکتری، هادی مسیح‌خواه، محمد وکیلی‌، انتشارات کتابخانه فرهنگ.
10- نمونه سوالات دکتری دانشگاه‌های صنعتی شریف، امیرکبیر و تهران.
11- جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف.
12- جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
13- جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
14- جزوه استعداد تحصیلی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.
15- جزوه استعدادتحصیلی سنجش امیرکبیر که برگرفته از تمام منابع فوق می باشد.


منابع زبان‌های باستانی

مباحث4 بولد4


منابع زبان‌های میانه

مباحث5 بولد5


منابع فرهنگ، تاریخ، آرا و عقاید

1- کتاب ایران از آغاز تا اسلام، تالیف رومن گیرشمن، مترجم محمد معین، انتشارات علمی و فرهنگی.
2- کتاب تاریخ باستانی ایران، تالیف ریچارد نلسون فرای، مترجم مسعود رجب‌نیا، انتشارات علمی و فرهنگی.
3- کتاب تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، تالیف احمد تفضلی، به کوشش ژاله آموزگار، انتشارات سخن.
4- کتاب تاریخ زبان فارسی، تالیف پرویز ناتل خانلری، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
5- کتاب تاریخ زبان فارسی، تالیف محسن ابوالقاسمی، انتشارات سمت.
6- کتاب شناخت اساطیر ایران، تالیف جان هینلز، مترجم ژاله آموزگار و احمد تفضلی، انتشارات چشمه.
7- کتاب تاریخ اساطیری ایران، تالیف ژاله آموزگار، انتشارات سمت.
8- کتاب زردشتیان: باورها و آداب دینی آن‌ها، تالیف مری بویس، ترجمه عسکر بهرامی، انتشارات ققنوس.
9- کتاب ایران در زمان ساسانیان، تالیف آرتور کریستنسن، مترجم رشید یاسمی، انتشارات صدای معاصر.
10- کتاب ایران باستان، تالیف ماریان موله، ترجمه ژاله آموزگار، انتشارات توس.
11- کتاب فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران، تالیف محبوبه خدایی، انتشارات موسسه فرهنگی انتشاراتی پازینه.
12- جزوه فرهنگ، تاریخ آرا و عقاید سنجش تکمیلی امیرکبیر.قبولی در آزمون دکتری فرهنگ و زبان های باستانی سراسری را با سنجش امیرکبیر تجربه کنید

logo-samandehi
cool hit counter
تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران میباشد.