سنجش تکمیلی امیرکبیر
Menu
از سال 1392 سنجش تکمیلی امیرکبیر تمام خدمات آموزشی خود را با برند سنجـش امیـرکبیـر ارائه مینماید.
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96-97 | منابع آزمون دکتری 96-97 | سنجش امیرکبیر
  • مکان شما : صفحه اصلی
کانال تلگرام سنجش امیرکبیر و تخفیف های شگفت انگیز ساعتی و روانه

ضرایب دروس آزمون دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت وزارت بهداشت

ضرایب دروس آزمون دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت وزارت بهداشت

ضرایب دروس آزمون دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت وزارت بهداشت

ضرایب دروس آزمون دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت وزارت بهداشت

ضرایب دروس آزمون دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت وزارت بهداشت
ضرایب دروس آزمون دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت وزارت بهداشت

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت وزارت بهداشت
ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت وزارت بهداشت (علوم پزشکی) به شرح جدول ذیل می باشد.


آزمون ورودی مدارک تحصیلی مورد پذیرش
دکتری علوم پزشکی وزارت بهداشت کارشناسی ارشد آموزش بهداشت؛ علوم اجتماعی؛ جامعه شناسی؛ رفاه اجتماعی؛ آموزش پزشکی؛ آموزش مامایی؛ بهداشت مادر وکودک؛ روانشناسی؛ علوم تربیتی؛ آموزش پرستاری؛ سیاستگذاری سلامت؛ دکترای عمومی پزشکی و دندانپزشکی؛ دکترای حرفه ای دامپزشکی و متخصصین بالینی و مدارک بالاتر رشته های پزشکی و دندانپزشکی
نام رشته امتحانی مواد امتحانی (دروس آزمون) ضرایب دروس
آموزش بهداشت و ارتقای سلامت 1) ارتباطات در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت 2
2) اصول و فلسفه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت 3
3) تکنولوژی آموزشی در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت 2
4) جامعه شناسی سلامت 2
5) روانشناسی سلامت 1


فارغ التحصیلان چه رشته هایی می توانند در آزمون (کنکور) دکتری وزارت بهداشت آموزش بهداشت و ارتقای سلامت شرکت نمایند؟

فارغ التحصیلان کلیه رشته هایی که در جدول فوق در قسمت "مدارک تحصیلی مورد پذیرش" ، رشته تحصیلی ذکر شده است می توانند در آزمون ورودی علوم پزشکی وزارت بهداشت رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت شرکت نمایند. درصورتیکه رشته فارغ التحصیلی شما در جدول فوق وجود داشته باشد می توانید در آزمون رشته دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت علوم پزشکی شرکت نمایید.

توجه به دو نکته ذیل و همچنین اطلاعیه ها و توضیحات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون و همچنین سایت مرکز سنجش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir ، توسط مرکز سنجش پزشکی وزارت بهداشت جهت انتخاب رشته الزامی میباشد.

توجه1: عنوان مدرک تحصیلی داوطلبان اعم از دانشنامه یا گواهی تحصیلی باید دقیقا منطبق با رشته های قید شده به عنوان مدارک تحصیلی مورد پذیرش باشد.
توجه2: براساس مصوبه چهل و پنجمین جلسه مورخ 1389/12/27 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی دارندگان دانشنامه و یا گواهی نامه تخصصی بالینی و یا فوق تخصصی بالینی دررشته هایی که دکترای عمومی پزشکی جزو مدارک مورد پذیرش می باشد، مجاز به شرکت در آزمون مربوطه می باشند.ضرایب دروس آزمون دکتری حشره شناسی پزشکی مبارزه با ناقلین وزارت بهداشت

ضرایب دروس آزمون دکتری حشره شناسی پزشکی مبارزه با ناقلین وزارت بهداشت

ضرایب دروس آزمون دکتری حشره شناسی پزشکی مبارزه با ناقلین وزارت بهداشت

ضرایب دروس آزمون دکتری حشره شناسی پزشکی مبارزه با ناقلین وزارت بهداشت

ضرایب دروس آزمون دکتری حشره شناسی پزشکی مبارزه با ناقلین وزارت بهداشت
ضرایب دروس آزمون دکتری حشره شناسی پزشکی مبارزه با ناقلین وزارت بهداشت

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین وزارت بهداشت
ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری رشته حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین وزارت بهداشت (علوم پزشکی) به شرح جدول ذیل می باشد.


آزمون ورودی مدارک تحصیلی مورد پذیرش
دکتری علوم پزشکی وزارت بهداشت کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی ؛ انگل شناسی پزشکی؛ زیست شناسی (به غیر از گرایش گیاهی ) ؛ دکترای عمومی پزشکی ؛داروسازی ؛دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی ودکترای حرفه ای دامپزشکی
نام رشته امتحانی مواد امتحانی (دروس آزمون) ضرایب دروس
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین 1) حشره شناسی پزشکی و اپیدمیولوژی بیماری های منتقله به وسیله بندپایان 2
2) مالاریولوژی پیشرفته 1
3) لیشمانیوز پیشرفته 1
4) زیست شناسی سلولی مولکولی 2
5) حشره کش ها، بیوشیمی آفت کشها و مبارزه با بندپایان 2
6) اکولوژی و اصول سیستماتیک حشرات 2


فارغ التحصیلان چه رشته هایی می توانند در آزمون (کنکور) دکتری وزارت بهداشت حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین شرکت نمایند؟

فارغ التحصیلان کلیه رشته هایی که در جدول فوق در قسمت "مدارک تحصیلی مورد پذیرش" ، رشته تحصیلی ذکر شده است می توانند در آزمون ورودی علوم پزشکی وزارت بهداشت رشته حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین شرکت نمایند. درصورتیکه رشته فارغ التحصیلی شما در جدول فوق وجود داشته باشد می توانید در آزمون رشته دکتری حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین علوم پزشکی شرکت نمایید.

توجه به دو نکته ذیل و همچنین اطلاعیه ها و توضیحات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون و همچنین سایت مرکز سنجش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir ، توسط مرکز سنجش پزشکی وزارت بهداشت جهت انتخاب رشته الزامی میباشد.

توجه1: عنوان مدرک تحصیلی داوطلبان اعم از دانشنامه یا گواهی تحصیلی باید دقیقا منطبق با رشته های قید شده به عنوان مدارک تحصیلی مورد پذیرش باشد.
توجه2: براساس مصوبه چهل و پنجمین جلسه مورخ 1389/12/27 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی دارندگان دانشنامه و یا گواهی نامه تخصصی بالینی و یا فوق تخصصی بالینی دررشته هایی که دکترای عمومی پزشکی جزو مدارک مورد پذیرش می باشد، مجاز به شرکت در آزمون مربوطه می باشند.ضرایب دروس آزمون دکتری سراسری زیست شناسی سلولی و مولکولی 2205

ضرایب دروس آزمون دکتری سراسری زیست شناسی سلولی و مولکولی 2205

ضرایب دروس آزمون دکتری سراسری زیست شناسی سلولی و مولکولی 2205

ضرایب دروس آزمون دکتری سراسری زیست شناسی سلولی و مولکولی 2205

ضرایب دروس آزمون دکتری سراسری زیست شناسی سلولی و مولکولی 2205
ضرایب دروس آزمون دکتری سراسری زیست شناسی سلولی و مولکولی 2205

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری سراسری زیست شناسی سلولی و مولکولی 2205
رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی دکترا سراسری شامل گرایش های ذیل می باشد و ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری سراسری زیست شناسی سلولی و مولکولی کد 2205 به شرح ذیل می باشد، لازم به ذکر است که داخل بسته آموزشی هر گرایش دکتری سراسری زیست شناسی سلولی و مولکولی، جزوات یا کتب کلیه دروسی که در جدول ذیل برای مجموعه رشته امتحانی زیست شناسی سلولی و مولکولی ذکر شده است ارائه می شوند.

جدول ذیل، عناوین دروس امتحانی رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی دکتری سراسری کد 2205 شامل منابع آزمون دکتری سراسری زیست شناسی سلولی و مولکولی کد 2205 (منابع درسی آزمون دکتری سراسری زیست شناسی سلولی و مولکولی کد 2205) یا به عبارت دیگر، مواد درسی آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی کد 2205 دانشگاه سراسری سال 95 و 96 به بعد را نشان می دهد.

بسته آموزشی دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی کد 2205 شامل جزوات دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی یا کتب دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی می باشد. بسته آموزشی دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی را از سنجش امیرکبیر بخواهید.کد رشته امتحانی دروس امتحانی و منابع و مواد درسی رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی دکترای سراسری 2205
2205

الف) زبان انگلیسی

ب) استعداد تحصیلی

ج) دروس: 1- زیست شناسی عمومی، 2- علوم سلولی و مولکولی، 3- بیوشیمی بیوفیزیک.

عنوان مجموعه رشته امتحانی و گرایش های مجموعه رشته امتحانی دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی

ضرایب دروس امتحانی

براساس شماره درس

مجموعه رشته امتحانی: رشته های پذیرنده در آزمون دکتری الف ب ج
زیست شناسی سلولی و مولکولی 1) سلولی و ملکولی 1 1 4
2) بیوشیمی 1 1 4
3) ژنتیک مولکولی 1 1 4
4) میکروبیولوژی 1 1 4
5) بیوفیزیک 1 1 4
6) زیست فناوری میکروبی 1 1 4
7) زیست شناسی دریا 1 1 4
8) ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) 1 1 4
 
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای میتوانند در این کد رشته شرکت کنند
تمامی رشته ها
مراحل پذیرش دانشجو در آزمون دکتری سراسری زیست شناسی سلولی و مولکولی سال 95 و 96 به بعد براساس آیین نامه آزمون ورودی دکتری (Ph.D) مصوب 94/2/1 و مصوبات شورای برنامه ریزی و نظارت بر پذیرش دانشجو در مقطع دکتری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور صورت میپذیرد که مراحل پذیرش در آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی به دو مرحله ذیل تقسیم می گردد:


مرحله اول آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی کد 2205:

این مرحله مربوط به سنجش علمی (آزمون کتبی) است که امور مربوط به آن از طریق آزمون سراسری توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود.


مرحله دوم آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی کد 2205:

امور مربوط به این مرحله توسط موسسات پذیرنده دانشجو (دانشگاه پذیرنده دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی) صورت می پذیرد و شامل سه بخش ذیل می باشد که جزئیات این مراحل را میتوانید از طریق اطلاعیه های سازمان سنجش مطلع شوید:

الف) امتیاز پژوهشی

ب) امتیاز آموزشی

ج) امتیاز آزمون تخصصی دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی یا امتیاز مصاحبه آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولیبخشی از مفاد کلی آیین نامه جدید پذیرش دانشجو (مصوب 94/2/1) به شرح ذیل می باشد:

- آزمون سنجش علمی (آزمون کتبی) دکترای زیست شناسی سلولی و مولکولی کد 2205 دو بار در سال و در ماه های اسفند و آبان که نوبت اول آن در اسفند ماه و نوبت دوم آن در آبان ماه می باشد توسط سازمان سنجش برگزار می شود.

- مدت اعتبار کارنامه های علمی صادره توسط سازمان سنجش آموزش کشور 2 سال می باشد.

- تعداد دروس آزمون استاندارد دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی که قسمتی از آزمون سنجش علمی یا آزمون کتبی است حداکثر 3 درس می باشد، دروس آزمون استاندارد، دروس تخصصی پایه آن رشته هستند.

- ضرایب دروس امتحانی دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی کد 2205 در 3 قسمت در آزمون سنجش علمی کتبی سازمان سنجش طبق جدول فوق می باشند.

- پذیرش برای کلیه دوره ها شامل: روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پژوهش محور، پردیس های خودگردان، پیام نور، دوره های ویژه طلاب و... از طریق این آزمون و براساس آیین نامه و شیوه نامه مربوط صورت خواهد گرفت و کلیه متقاضیان ورود به دوره دکتری (PhD) و دستیاری دامپزشکی لازم است در این آزمون ثبت نام و شرکت نمایند.براي مشاهده عناوين دروس امتحاني رشته زيست شناسي سلولي و مولكولي دكتري سراسري كد 2205 شامل منابع آزمون دكتري سراسري زيست شناسي سلولي و مولكولي كد 2205 (منابع درسي آزمون دكتري سراسري زيست شناسي سلولي و مولكولي كد 2205) يا به عبارت ديگر، مواد درسي آزمون دكتري زيست شناسي سلولي و مولكولي كد 2205 دانشگاه سراسري سال 95 و 96 به بعد به جدول فوق مراجعه نماييد.

عبارات کلیدی:

منابع درسی آزمون دکتری سراسری زیست شناسی سلولی و مولکولی , 2205 , منابع آزمون دکتری سراسری زیست شناسی سلولی و مولکولی , مواد درسی آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی , دکتری , دکتری سراسری , دروس امتحانی آزمون دکتری سراسری زیست شناسی سلولی و مولکولی , ازمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی , منابع درسی کنکور دکتری سراسری زیست شناسی سلولی و مولکولی , 2205 , منابع کنکور دکتری سراسری زیست شناسی سلولی و مولکولی , مواد درسی کنکور دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی , دکترا سراسری , دروس امتحانی کنکور دکتری سراسری زیست شناسی سلولی و مولکولیضرایب دروس آزمون دکتری سراسری علم اطلاعات و دانش شناسی 2109

ضرایب دروس آزمون دکتری سراسری علم اطلاعات و دانش شناسی 2109

ضرایب دروس آزمون دکتری سراسری علم اطلاعات و دانش شناسی 2109

ضرایب دروس آزمون دکتری سراسری علم اطلاعات و دانش شناسی 2109

ضرایب دروس آزمون دکتری سراسری علم اطلاعات و دانش شناسی 2109
ضرایب دروس آزمون دکتری سراسری علم اطلاعات و دانش شناسی 2109

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری سراسری علم اطلاعات و دانش شناسی 2109
رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دکترا سراسری شامل گرایش های ذیل می باشد و ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری سراسری علم اطلاعات و دانش شناسی کد 2109 به شرح ذیل می باشد، لازم به ذکر است که داخل بسته آموزشی هر گرایش دکتری سراسری علم اطلاعات و دانش شناسی، جزوات یا کتب کلیه دروسی که در جدول ذیل برای مجموعه رشته امتحانی علم اطلاعات و دانش شناسی ذکر شده است ارائه می شوند.

جدول ذیل، عناوین دروس امتحانی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دکتری سراسری کد 2109 شامل منابع آزمون دکتری سراسری علم اطلاعات و دانش شناسی کد 2109 (منابع درسی آزمون دکتری سراسری علم اطلاعات و دانش شناسی کد 2109) یا به عبارت دیگر، مواد درسی آزمون دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی کد 2109 دانشگاه سراسری سال 95 و 96 به بعد را نشان می دهد.

بسته آموزشی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی کد 2109 شامل جزوات دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی یا کتب دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی می باشد. بسته آموزشی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی را از سنجش امیرکبیر بخواهید.کد رشته امتحانی دروس امتحانی و منابع و مواد درسی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دکترای سراسری 2109
2109

الف) زبان انگلیسی

ب) استعداد تحصیلی

ج) دروس: 1- سازماندهی مواد 2- مدیریت دانش 3- فناوری اطلاعات و ارتباطات.

عنوان مجموعه رشته امتحانی و گرایش های مجموعه رشته امتحانی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

ضرایب دروس امتحانی

براساس شماره درس

مجموعه رشته امتحانی: رشته های پذیرنده در آزمون دکتری الف ب ج
علم اطلاعات و دانش شناسی 1) علم اطلاعات و دانش شناسی 1 1 4
 
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای میتوانند در این کد رشته شرکت کنند
علم اطلاعات و دانش شناسی (تمامی رشته ها و گرایش ها)  تاریخ و فلسفه علم  فلسفه یا فلسفه اطلاعات  مشاوره و راهنمایی تاریخ با گرایش اسنادی  جامعه شناسی  علوم کتابداری و اطلاع رسانی  مدیریت (تمامی گرایش ها) مدیریت فناوری اطلاعات  ارتباطات  مدیریت کتابخانه های دانشگاهی  مدیریت و سازماندهی نسخه های خطی مدیریت کتابخانه های دیجیتال  مطالعات کتابخانه های عمومی  مدیریت اطلاعات، مطالعات آرشیوی، علم سنجی زبان شناسی  مدیریت اطلاعات و نسخ خطی  تاریخ  اقتصاد  فن آوری اطلاعات  آرشیو  روان شناسی مهندسی کامپیوتر  علوم کامپیوتر  مهندسی صنایع  زبان شناسی رایانه ای
مراحل پذیرش دانشجو در آزمون دکتری سراسری علم اطلاعات و دانش شناسی سال 95 و 96 به بعد براساس آیین نامه آزمون ورودی دکتری (Ph.D) مصوب 94/2/1 و مصوبات شورای برنامه ریزی و نظارت بر پذیرش دانشجو در مقطع دکتری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور صورت میپذیرد که مراحل پذیرش در آزمون دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی به دو مرحله ذیل تقسیم می گردد:


مرحله اول آزمون دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی کد 2109:

این مرحله مربوط به سنجش علمی (آزمون کتبی) است که امور مربوط به آن از طریق آزمون سراسری توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود.


مرحله دوم آزمون دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی کد 2109:

امور مربوط به این مرحله توسط موسسات پذیرنده دانشجو (دانشگاه پذیرنده دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی) صورت می پذیرد و شامل سه بخش ذیل می باشد که جزئیات این مراحل را میتوانید از طریق اطلاعیه های سازمان سنجش مطلع شوید:

الف) امتیاز پژوهشی

ب) امتیاز آموزشی

ج) امتیاز آزمون تخصصی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی یا امتیاز مصاحبه آزمون دکتری علم اطلاعات و دانش شناسیبخشی از مفاد کلی آیین نامه جدید پذیرش دانشجو (مصوب 94/2/1) به شرح ذیل می باشد:

- آزمون سنجش علمی (آزمون کتبی) دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی کد 2109 دو بار در سال و در ماه های اسفند و آبان که نوبت اول آن در اسفند ماه و نوبت دوم آن در آبان ماه می باشد توسط سازمان سنجش برگزار می شود.

- مدت اعتبار کارنامه های علمی صادره توسط سازمان سنجش آموزش کشور 2 سال می باشد.

- تعداد دروس آزمون استاندارد دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی که قسمتی از آزمون سنجش علمی یا آزمون کتبی است حداکثر 3 درس می باشد، دروس آزمون استاندارد، دروس تخصصی پایه آن رشته هستند.

- ضرایب دروس امتحانی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی کد 2109 در 3 قسمت در آزمون سنجش علمی کتبی سازمان سنجش طبق جدول فوق می باشند.

- پذیرش برای کلیه دوره ها شامل: روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پژوهش محور، پردیس های خودگردان، پیام نور، دوره های ویژه طلاب و... از طریق این آزمون و براساس آیین نامه و شیوه نامه مربوط صورت خواهد گرفت و کلیه متقاضیان ورود به دوره دکتری (PhD) و دستیاری دامپزشکی لازم است در این آزمون ثبت نام و شرکت نمایند.براي مشاهده عناوين دروس امتحاني رشته علم اطلاعات و دانش شناسي دكتري سراسري كد 2109 شامل منابع آزمون دكتري سراسري علم اطلاعات و دانش شناسي كد 2109 (منابع درسي آزمون دكتري سراسري علم اطلاعات و دانش شناسي كد 2109) يا به عبارت ديگر، مواد درسي آزمون دكتري علم اطلاعات و دانش شناسي كد 2109 دانشگاه سراسري سال 95 و 96 به بعد به جدول فوق مراجعه نماييد.

عبارات کلیدی:

منابع درسی آزمون دکتری سراسری علم اطلاعات و دانش شناسی , 2109 , منابع آزمون دکتری سراسری علم اطلاعات و دانش شناسی , مواد درسی آزمون دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی , دکتری , دکتری سراسری , دروس امتحانی آزمون دکتری سراسری علم اطلاعات و دانش شناسی , ازمون دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی , منابع درسی کنکور دکتری سراسری علم اطلاعات و دانش شناسی , 2109 , منابع کنکور دکتری سراسری علم اطلاعات و دانش شناسی , مواد درسی کنکور دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی , دکترا سراسری , دروس امتحانی کنکور دکتری سراسری علم اطلاعات و دانش شناسیضرایب دروس آزمون دکتری سراسری مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان 2413

ضرایب دروس آزمون دکتری سراسری مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان 2413

ضرایب دروس آزمون دکتری سراسری مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان 2413

ضرایب دروس آزمون دکتری سراسری مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان 2413

ضرایب دروس آزمون دکتری سراسری مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان 2413
ضرایب دروس آزمون دکتری سراسری مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان 2413

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری سراسری مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان 2413
رشته مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان دکترا سراسری شامل گرایش های ذیل می باشد و ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری سراسری مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان کد 2413 به شرح ذیل می باشد، لازم به ذکر است که داخل بسته آموزشی هر گرایش دکتری سراسری مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان، جزوات یا کتب کلیه دروسی که در جدول ذیل برای مجموعه رشته امتحانی مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان ذکر شده است ارائه می شوند.

جدول ذیل، عناوین دروس امتحانی رشته مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان دکتری سراسری کد 2413 شامل منابع آزمون دکتری سراسری مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان کد 2413 (منابع درسی آزمون دکتری سراسری مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان کد 2413) یا به عبارت دیگر، مواد درسی آزمون دکتری مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان کد 2413 دانشگاه سراسری سال 95 و 96 به بعد را نشان می دهد.

بسته آموزشی دکتری مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان کد 2413 شامل جزوات دکتری مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان یا کتب دکتری مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان می باشد. بسته آموزشی دکتری مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان را از سنجش امیرکبیر بخواهید.کد رشته امتحانی دروس امتحانی و منابع و مواد درسی رشته مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان دکترای سراسری 2413
2413

الف) زبان انگلیسی

ب) استعداد تحصیلی

ج) دروس: 1- اکولوژی 2- مرتعداری 3- هیدرولوژی عمومی.

عنوان مجموعه رشته امتحانی و گرایش های مجموعه رشته امتحانی دکتری مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان

ضرایب دروس امتحانی

براساس شماره درس

مجموعه رشته امتحانی: رشته های پذیرنده در آزمون دکتری الف ب ج
مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان 1) علوم مرتع 1 1 4
2) بیابان زدایی 1 1 4
3) علوم و مهندسی آبخیزداری 1 1 4
 
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای میتوانند در این کد رشته شرکت کنند
تمامی رشته ها
مراحل پذیرش دانشجو در آزمون دکتری سراسری مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان سال 95 و 96 به بعد براساس آیین نامه آزمون ورودی دکتری (Ph.D) مصوب 94/2/1 و مصوبات شورای برنامه ریزی و نظارت بر پذیرش دانشجو در مقطع دکتری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور صورت میپذیرد که مراحل پذیرش در آزمون دکتری مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان به دو مرحله ذیل تقسیم می گردد:


مرحله اول آزمون دکتری مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان کد 2413:

این مرحله مربوط به سنجش علمی (آزمون کتبی) است که امور مربوط به آن از طریق آزمون سراسری توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود.


مرحله دوم آزمون دکتری مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان کد 2413:

امور مربوط به این مرحله توسط موسسات پذیرنده دانشجو (دانشگاه پذیرنده دکتری مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان) صورت می پذیرد و شامل سه بخش ذیل می باشد که جزئیات این مراحل را میتوانید از طریق اطلاعیه های سازمان سنجش مطلع شوید:

الف) امتیاز پژوهشی

ب) امتیاز آموزشی

ج) امتیاز آزمون تخصصی دکتری مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان یا امتیاز مصاحبه آزمون دکتری مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابانبخشی از مفاد کلی آیین نامه جدید پذیرش دانشجو (مصوب 94/2/1) به شرح ذیل می باشد:

- آزمون سنجش علمی (آزمون کتبی) دکترای مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان کد 2413 دو بار در سال و در ماه های اسفند و آبان که نوبت اول آن در اسفند ماه و نوبت دوم آن در آبان ماه می باشد توسط سازمان سنجش برگزار می شود.

- مدت اعتبار کارنامه های علمی صادره توسط سازمان سنجش آموزش کشور 2 سال می باشد.

- تعداد دروس آزمون استاندارد دکتری مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان که قسمتی از آزمون سنجش علمی یا آزمون کتبی است حداکثر 3 درس می باشد، دروس آزمون استاندارد، دروس تخصصی پایه آن رشته هستند.

- ضرایب دروس امتحانی دکتری مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان کد 2413 در 3 قسمت در آزمون سنجش علمی کتبی سازمان سنجش طبق جدول فوق می باشند.

- پذیرش برای کلیه دوره ها شامل: روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پژوهش محور، پردیس های خودگردان، پیام نور، دوره های ویژه طلاب و... از طریق این آزمون و براساس آیین نامه و شیوه نامه مربوط صورت خواهد گرفت و کلیه متقاضیان ورود به دوره دکتری (PhD) و دستیاری دامپزشکی لازم است در این آزمون ثبت نام و شرکت نمایند.براي مشاهده عناوين دروس امتحاني رشته مجموعه علوم مرتع آبخيز و بيابان دكتري سراسري كد 2413 شامل منابع آزمون دكتري سراسري مجموعه علوم مرتع آبخيز و بيابان كد 2413 (منابع درسي آزمون دكتري سراسري مجموعه علوم مرتع آبخيز و بيابان كد 2413) يا به عبارت ديگر، مواد درسي آزمون دكتري مجموعه علوم مرتع آبخيز و بيابان كد 2413 دانشگاه سراسري سال 95 و 96 به بعد به جدول فوق مراجعه نماييد.

عبارات کلیدی:

منابع درسی آزمون دکتری سراسری مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان , 2413 , منابع آزمون دکتری سراسری مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان , مواد درسی آزمون دکتری مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان , دکتری , دکتری سراسری , دروس امتحانی آزمون دکتری سراسری مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان , ازمون دکتری مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان , منابع درسی کنکور دکتری سراسری مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان , 2413 , منابع کنکور دکتری سراسری مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان , مواد درسی کنکور دکتری مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابان , دکترا سراسری , دروس امتحانی کنکور دکتری سراسری مجموعه علوم مرتع آبخیز و بیابانضرایب دروس آزمون دکتری سراسری محیط زیست برنامه ریزی 2120

ضرایب دروس آزمون دکتری سراسری محیط زیست برنامه ریزی 2120

ضرایب دروس آزمون دکتری سراسری محیط زیست برنامه ریزی 2120

ضرایب دروس آزمون دکتری سراسری محیط زیست برنامه ریزی 2120

ضرایب دروس آزمون دکتری سراسری محیط زیست برنامه ریزی 2120
ضرایب دروس آزمون دکتری سراسری محیط زیست برنامه ریزی 2120

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری سراسری محیط زیست برنامه ریزی 2120
رشته محیط زیست برنامه ریزی دکترا سراسری شامل گرایش های ذیل می باشد و ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری سراسری محیط زیست برنامه ریزی کد 2120 به شرح ذیل می باشد، لازم به ذکر است که داخل بسته آموزشی هر گرایش دکتری سراسری محیط زیست برنامه ریزی، جزوات یا کتب کلیه دروسی که در جدول ذیل برای مجموعه رشته امتحانی محیط زیست برنامه ریزی ذکر شده است ارائه می شوند.

جدول ذیل، عناوین دروس امتحانی رشته محیط زیست برنامه ریزی دکتری سراسری کد 2120 شامل منابع آزمون دکتری سراسری محیط زیست برنامه ریزی کد 2120 (منابع درسی آزمون دکتری سراسری محیط زیست برنامه ریزی کد 2120) یا به عبارت دیگر، مواد درسی آزمون دکتری محیط زیست برنامه ریزی کد 2120 دانشگاه سراسری سال 95 و 96 به بعد را نشان می دهد.

بسته آموزشی دکتری محیط زیست برنامه ریزی کد 2120 شامل جزوات دکتری محیط زیست برنامه ریزی یا کتب دکتری محیط زیست برنامه ریزی می باشد. بسته آموزشی دکتری محیط زیست برنامه ریزی را از سنجش امیرکبیر بخواهید.کد رشته امتحانی دروس امتحانی و منابع و مواد درسی رشته محیط زیست برنامه ریزی دکترای سراسری 2120
2120

الف) زبان انگلیسی

ب) استعداد تحصیلی

ج) دروس: 1- ارزیابی و آمایش سرزمین 2- اکولوژی و بیوم های ایران 3- مبانی و تئوریهای برنامه ریزی محیط زیست.

عنوان مجموعه رشته امتحانی و گرایش های مجموعه رشته امتحانی دکتری محیط زیست برنامه ریزی

ضرایب دروس امتحانی

براساس شماره درس

مجموعه رشته امتحانی: رشته های پذیرنده در آزمون دکتری الف ب ج
محیط زیست برنامه ریزی 1) محیط زیست  برنامه ریزی 1 1 4
 
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای میتوانند در این کد رشته شرکت کنند
تمامی رشته ها
مراحل پذیرش دانشجو در آزمون دکتری سراسری محیط زیست برنامه ریزی سال 95 و 96 به بعد براساس آیین نامه آزمون ورودی دکتری (Ph.D) مصوب 94/2/1 و مصوبات شورای برنامه ریزی و نظارت بر پذیرش دانشجو در مقطع دکتری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور صورت میپذیرد که مراحل پذیرش در آزمون دکتری محیط زیست برنامه ریزی به دو مرحله ذیل تقسیم می گردد:


مرحله اول آزمون دکتری محیط زیست برنامه ریزی کد 2120:

این مرحله مربوط به سنجش علمی (آزمون کتبی) است که امور مربوط به آن از طریق آزمون سراسری توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود.


مرحله دوم آزمون دکتری محیط زیست برنامه ریزی کد 2120:

امور مربوط به این مرحله توسط موسسات پذیرنده دانشجو (دانشگاه پذیرنده دکتری محیط زیست برنامه ریزی) صورت می پذیرد و شامل سه بخش ذیل می باشد که جزئیات این مراحل را میتوانید از طریق اطلاعیه های سازمان سنجش مطلع شوید:

الف) امتیاز پژوهشی

ب) امتیاز آموزشی

ج) امتیاز آزمون تخصصی دکتری محیط زیست برنامه ریزی یا امتیاز مصاحبه آزمون دکتری محیط زیست برنامه ریزیبخشی از مفاد کلی آیین نامه جدید پذیرش دانشجو (مصوب 94/2/1) به شرح ذیل می باشد:

- آزمون سنجش علمی (آزمون کتبی) دکترای محیط زیست برنامه ریزی کد 2120 دو بار در سال و در ماه های اسفند و آبان که نوبت اول آن در اسفند ماه و نوبت دوم آن در آبان ماه می باشد توسط سازمان سنجش برگزار می شود.

- مدت اعتبار کارنامه های علمی صادره توسط سازمان سنجش آموزش کشور 2 سال می باشد.

- تعداد دروس آزمون استاندارد دکتری محیط زیست برنامه ریزی که قسمتی از آزمون سنجش علمی یا آزمون کتبی است حداکثر 3 درس می باشد، دروس آزمون استاندارد، دروس تخصصی پایه آن رشته هستند.

- ضرایب دروس امتحانی دکتری محیط زیست برنامه ریزی کد 2120 در 3 قسمت در آزمون سنجش علمی کتبی سازمان سنجش طبق جدول فوق می باشند.

- پذیرش برای کلیه دوره ها شامل: روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پژوهش محور، پردیس های خودگردان، پیام نور، دوره های ویژه طلاب و... از طریق این آزمون و براساس آیین نامه و شیوه نامه مربوط صورت خواهد گرفت و کلیه متقاضیان ورود به دوره دکتری (PhD) و دستیاری دامپزشکی لازم است در این آزمون ثبت نام و شرکت نمایند.براي مشاهده عناوين دروس امتحاني رشته محيط زيست برنامه ريزي دكتري سراسري كد 2120 شامل منابع آزمون دكتري سراسري محيط زيست برنامه ريزي كد 2120 (منابع درسي آزمون دكتري سراسري محيط زيست برنامه ريزي كد 2120) يا به عبارت ديگر، مواد درسي آزمون دكتري محيط زيست برنامه ريزي كد 2120 دانشگاه سراسري سال 95 و 96 به بعد به جدول فوق مراجعه نماييد.

عبارات کلیدی:

منابع درسی آزمون دکتری سراسری محیط زیست برنامه ریزی , 2120 , منابع آزمون دکتری سراسری محیط زیست برنامه ریزی , مواد درسی آزمون دکتری محیط زیست برنامه ریزی , دکتری , دکتری سراسری , دروس امتحانی آزمون دکتری سراسری محیط زیست برنامه ریزی , ازمون دکتری محیط زیست برنامه ریزی , منابع درسی کنکور دکتری سراسری محیط زیست برنامه ریزی , 2120 , منابع کنکور دکتری سراسری محیط زیست برنامه ریزی , مواد درسی کنکور دکتری محیط زیست برنامه ریزی , دکترا سراسری , دروس امتحانی کنکور دکتری سراسری محیط زیست برنامه ریزیضرایب دروس آزمون دکتری سراسری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی 2406

ضرایب دروس آزمون دکتری سراسری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی 2406

ضرایب دروس آزمون دکتری سراسری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی 2406

ضرایب دروس آزمون دکتری سراسری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی 2406

ضرایب دروس آزمون دکتری سراسری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی 2406
ضرایب دروس آزمون دکتری سراسری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی 2406

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری سراسری دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی 2406
رشته دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی دکترا سراسری شامل گرایش های ذیل می باشد و ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری سراسری دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی کد 2406 به شرح ذیل می باشد، لازم به ذکر است که داخل بسته آموزشی هر گرایش دکتری سراسری دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی، جزوات یا کتب کلیه دروسی که در جدول ذیل برای مجموعه رشته امتحانی دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی ذکر شده است ارائه می شوند.

جدول ذیل، عناوین دروس امتحانی رشته دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی دکتری سراسری کد 2406 شامل منابع آزمون دکتری سراسری دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی کد 2406 (منابع درسی آزمون دکتری سراسری دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی کد 2406) یا به عبارت دیگر، مواد درسی آزمون دکتری دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی کد 2406 دانشگاه سراسری سال 95 و 96 به بعد را نشان می دهد.

بسته آموزشی دکتری دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی کد 2406 شامل جزوات دکتری دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی یا کتب دکتری دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی می باشد. بسته آموزشی دکتری دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی را از سنجش امیرکبیر بخواهید.کد رشته امتحانی دروس امتحانی و منابع و مواد درسی رشته دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی دکترای سراسری 2406
2406

الف) زبان انگلیسی

ب) استعداد تحصیلی

ج) دروس: 1- ریاضیات 2- خاک شناسی عمومی 3- آبیاری عمومی.

عنوان مجموعه رشته امتحانی و گرایش های مجموعه رشته امتحانی دکتری دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی

ضرایب دروس امتحانی

براساس شماره درس

مجموعه رشته امتحانی: رشته های پذیرنده در آزمون دکتری الف ب ج
دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی 1) آبیاری و زه کشی 1 1 4
2) ساز ه های آبی 1 1 4
3) مهندسی منابع آب 1 1 4
4) هواشناسی کشاورزی 1 1 4
 
رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای میتوانند در این کد رشته شرکت کنند
تمامی رشته ها
مراحل پذیرش دانشجو در آزمون دکتری سراسری دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی سال 95 و 96 به بعد براساس آیین نامه آزمون ورودی دکتری (Ph.D) مصوب 94/2/1 و مصوبات شورای برنامه ریزی و نظارت بر پذیرش دانشجو در مقطع دکتری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور صورت میپذیرد که مراحل پذیرش در آزمون دکتری دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی به دو مرحله ذیل تقسیم می گردد:


مرحله اول آزمون دکتری دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی کد 2406:

این مرحله مربوط به سنجش علمی (آزمون کتبی) است که امور مربوط به آن از طریق آزمون سراسری توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود.


مرحله دوم آزمون دکتری دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی کد 2406:

امور مربوط به این مرحله توسط موسسات پذیرنده دانشجو (دانشگاه پذیرنده دکتری دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی) صورت می پذیرد و شامل سه بخش ذیل می باشد که جزئیات این مراحل را میتوانید از طریق اطلاعیه های سازمان سنجش مطلع شوید:

الف) امتیاز پژوهشی

ب) امتیاز آموزشی

ج) امتیاز آزمون تخصصی دکتری دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی یا امتیاز مصاحبه آزمون دکتری دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزیبخشی از مفاد کلی آیین نامه جدید پذیرش دانشجو (مصوب 94/2/1) به شرح ذیل می باشد:

- آزمون سنجش علمی (آزمون کتبی) دکترای دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی کد 2406 دو بار در سال و در ماه های اسفند و آبان که نوبت اول آن در اسفند ماه و نوبت دوم آن در آبان ماه می باشد توسط سازمان سنجش برگزار می شود.

- مدت اعتبار کارنامه های علمی صادره توسط سازمان سنجش آموزش کشور 2 سال می باشد.

- تعداد دروس آزمون استاندارد دکتری دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی که قسمتی از آزمون سنجش علمی یا آزمون کتبی است حداکثر 3 درس می باشد، دروس آزمون استاندارد، دروس تخصصی پایه آن رشته هستند.

- ضرایب دروس امتحانی دکتری دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی کد 2406 در 3 قسمت در آزمون سنجش علمی کتبی سازمان سنجش طبق جدول فوق می باشند.

- پذیرش برای کلیه دوره ها شامل: روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پژوهش محور، پردیس های خودگردان، پیام نور، دوره های ویژه طلاب و... از طریق این آزمون و براساس آیین نامه و شیوه نامه مربوط صورت خواهد گرفت و کلیه متقاضیان ورود به دوره دکتری (PhD) و دستیاری دامپزشکی لازم است در این آزمون ثبت نام و شرکت نمایند.براي مشاهده عناوين دروس امتحاني رشته دكتري مهندسي آب و هواشناسي كشاورزي دكتري سراسري كد 2406 شامل منابع آزمون دكتري سراسري دكتري مهندسي آب و هواشناسي كشاورزي كد 2406 (منابع درسي آزمون دكتري سراسري دكتري مهندسي آب و هواشناسي كشاورزي كد 2406) يا به عبارت ديگر، مواد درسي آزمون دكتري دكتري مهندسي آب و هواشناسي كشاورزي كد 2406 دانشگاه سراسري سال 95 و 96 به بعد به جدول فوق مراجعه نماييد.

عبارات کلیدی:

منابع درسی آزمون دکتری سراسری دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی , 2406 , منابع آزمون دکتری سراسری دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی , مواد درسی آزمون دکتری دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی , دکتری , دکتری سراسری , دروس امتحانی آزمون دکتری سراسری دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی , ازمون دکتری دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی , منابع درسی کنکور دکتری سراسری دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی , 2406 , منابع کنکور دکتری سراسری دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی , مواد درسی کنکور دکتری دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی , دکترا سراسری , دروس امتحانی کنکور دکتری سراسری دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزیضرایب دروس امتحانی آزمون آزاد خاکشناسی شیمی و حاصلخیزی خاک 50217

ضرایب دروس امتحانی آزمون آزاد خاکشناسی شیمی و حاصلخیزی خاک 50217

ضرایب دروس امتحانی آزمون آزاد خاکشناسی شیمی و حاصلخیزی خاک 50217

ضرایب دروس امتحانی آزمون آزاد خاکشناسی شیمی و حاصلخیزی خاک 50217

ضرایب دروس امتحانی آزمون آزاد خاکشناسی شیمی و حاصلخیزی خاک 50217
ضرایب دروس امتحانی آزمون آزاد خاکشناسی شیمی و حاصلخیزی خاک 50217

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد خاکشناسی شیمی و حاصلخیزی خاک کد 50217
مواد درسی و ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری رشته خاکشناسی شیمی و حاصلخیزی خاک دانشگاه آزاد به شرح جدول ذیل می باشد.


کد رشته رشته و گرایش امتحانی مواد امتحانی (دروس آزمون) ضرایب دروس
50217 خاکشناسی شیمی و حاصلخیزی خاک 1) شیمی خاک 2
2) کانی های رس 1
3) حاصلخیزی خاک 2
4) رابطه آب وخاک وگیاه 2
5) زبان تخصصی انگلیسی 1
 
نام و کد واحدهای دانشگاهی پذیرنده این کد رشته : واحد اصفهان (خوراسگان)(175)
واحد علوم و تحقیقات خوزستان (232)


ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد بهداشت آبزیان کد 10524

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد بهداشت آبزیان کد 10524

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد بهداشت آبزیان کد 10524

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد بهداشت آبزیان کد 10524

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد بهداشت آبزیان کد 10524
ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد بهداشت آبزیان کد 10524

مواد درسی و ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری رشته بهداشت آبزیان دانشگاه آزاد به شرح جدول ذیل می باشد.


کد رشته رشته و گرایش امتحانی مواد امتحانی (دروس آزمون) ضرایب دروس
10524 بهداشت آبزیان 1) تغذیه و تکثیر پرورش آبزیان 2
2) ویروس شناسی ، باکتری شناسی ، قارچ شناسی ، انگل شناسی و بیماریهای مربوط به آنها 10
3) کنترل کیفی و بهداشتی فرآورده های دریایی 1
4) آناتومی ، فیزیولوژی و آسیب شناسی آبزیان 2
5) زبان تخصصی انگلیسی 3
 
نام و کد واحدهای دانشگاهی پذیرنده این کد رشته : واحد علوم و تحقیقات (123)


ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد جغرافیای سیاسی کد 21506

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد جغرافیای سیاسی کد 21506

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد جغرافیای سیاسی کد 21506

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد جغرافیای سیاسی کد 21506

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد جغرافیای سیاسی کد 21506
ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد جغرافیای سیاسی کد 21506

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد جغرافیای سیاسی کد 21506
مواد درسی و ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد به شرح جدول ذیل می باشد.


کد رشته رشته و گرایش امتحانی مواد امتحانی (دروس آزمون) ضرایب دروس
21506 جغرافیای سیاسی 1) ژئوپولتیک 2
2) مکتب های جغرافیائی 1
3) نظریه های جغرافیای سیاسی 3
4) جغرافیای سیاسی ایران 3
5) متون تخصصی انگلیسی 1
 
نام و کد واحدهای دانشگاهی پذیرنده این کد رشته : واحد علوم و تحقیقات (123)


ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد زمین شناسی اقتصادی کد 30405

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد زمین شناسی اقتصادی کد 30405

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد زمین شناسی اقتصادی کد 30405

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد زمین شناسی اقتصادی کد 30405

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد زمین شناسی اقتصادی کد 30405
ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد زمین شناسی اقتصادی کد 30405

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد زمین شناسی اقتصادی کد 30405
مواد درسی و ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری رشته زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد به شرح جدول ذیل می باشد.


کد رشته رشته و گرایش امتحانی مواد امتحانی (دروس آزمون) ضرایب دروس
30405 زمین شناسی اقتصادی 1) کانسارهای رسوبی 2
2) کانسارهای آذرین ودگرگونی 3
3) اکتشافات ژئوفیزیکی 3
4) اکتشافات ژئوشیمیایی 2
5) زمین شناسی ایران 2
6) زبان تخصصی انگلیسی 3
 
نام و کد واحدهای دانشگاهی پذیرنده این کد رشته : واحد تهران شمال (157)
واحد علوم و تحقیقات (123)
واحد محلات (200)


ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد مدیریت تولید و عملیات کد 21250

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد مدیریت تولید و عملیات کد 21250

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد مدیریت تولید و عملیات کد 21250

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد مدیریت تولید و عملیات کد 21250

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد مدیریت تولید و عملیات کد 21250
ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد مدیریت تولید و عملیات کد 21250

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد مدیریت تولید و عملیات کد 21250
مواد درسی و ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری رشته مدیریت تولید و عملیات دانشگاه آزاد به شرح جدول ذیل می باشد.


کد رشته رشته و گرایش امتحانی مواد امتحانی (دروس آزمون) ضرایب دروس
21250 مدیریت تولید و عملیات 1) تئوری های سازمان و مدیریت 3
2) رفتار سازمانی 3
3) زبان تخصصی انگلیسی 4
4) آمار و روش تحقیق 3
5) اقتصاد 2
 
نام و کد واحدهای دانشگاهی پذیرنده این کد رشته : واحد قزوین (214)


ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد مهندسی برق مخابرات کد 40145

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد مهندسی برق مخابرات کد 40145

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد مهندسی برق مخابرات کد 40145

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد مهندسی برق مخابرات کد 40145

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد مهندسی برق مخابرات کد 40145
ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد مهندسی برق مخابرات کد 40145

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد مهندسی برق مخابرات کد 40145
مواد درسی و ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری رشته مهندسی برق مخابرات دانشگاه آزاد به شرح جدول ذیل می باشد.


کد رشته رشته و گرایش امتحانی مواد امتحانی (دروس آزمون) ضرایب دروس
40145 مهندسی برق مخابرات 1) مدارهای الکتریکی 3
2) ریاضیات مهندسی 3
3) زبان تخصصی انگلیسی 2
4) الکترومغناطیس یا پردازش سیگنال دیجیتال 4
5) الکترومغناطیس پیشرفته یا فرآیندهای اتفاقی 4
 
نام و کد واحدهای دانشگاهی پذیرنده این کد رشته : واحد شیراز (163)
واحد علوم و تحقیقات (123)
واحد نجف آباد (150)
واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری (139)


ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آب و هواشناسی دیرینه کد 21558

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آب و هواشناسی دیرینه کد 21558

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آب و هواشناسی دیرینه کد 21558

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آب و هواشناسی دیرینه کد 21558

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آب و هواشناسی دیرینه کد 21558
ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آب و هواشناسی دیرینه کد 21558

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آب و هواشناسی دیرینه کد 21558
مواد درسی و ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری رشته آب و هواشناسی دیرینه دانشگاه آزاد به شرح جدول ذیل می باشد.


کد رشته رشته و گرایش امتحانی مواد امتحانی (دروس آزمون) ضرایب دروس
21558 آب و هواشناسی دیرینه 1) اقلیم شناسی عمومی وایران 3
2) ژئومورفولوژی عمومی وایران 3
3) هیدرولوژی 2
4) متون تخصصی انگلیسی 1
 
نام و کد واحدهای دانشگاهی پذیرنده این کد رشته : واحد نجف آباد (150)


ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آب و هواشناسی سینوپتیک کد 21560

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آب و هواشناسی سینوپتیک کد 21560

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آب و هواشناسی سینوپتیک کد 21560

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آب و هواشناسی سینوپتیک کد 21560

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آب و هواشناسی سینوپتیک کد 21560
ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آب و هواشناسی سینوپتیک کد 21560

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آب و هواشناسی سینوپتیک کد 21560
مواد درسی و ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری رشته آب و هواشناسی سینوپتیک دانشگاه آزاد به شرح جدول ذیل می باشد.


کد رشته رشته و گرایش امتحانی مواد امتحانی (دروس آزمون) ضرایب دروس
21560 آب و هواشناسی سینوپتیک 1) اقلیم شناسی عمومی وایران 3
2) ژئومورفولوژی عمومی وایران 3
3) هیدرولوژی 2
4) متون تخصصی انگلیسی 1
 
نام و کد واحدهای دانشگاهی پذیرنده این کد رشته : واحد نجف آباد (150)


ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آب و هواشناسی شهری کد 21557

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آب و هواشناسی شهری کد 21557

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آب و هواشناسی شهری کد 21557

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آب و هواشناسی شهری کد 21557

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آب و هواشناسی شهری کد 21557
ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آب و هواشناسی شهری کد 21557

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آب و هواشناسی شهری کد 21557
مواد درسی و ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری رشته آب و هواشناسی شهری دانشگاه آزاد به شرح جدول ذیل می باشد.


کد رشته رشته و گرایش امتحانی مواد امتحانی (دروس آزمون) ضرایب دروس
21557 آب و هواشناسی شهری 1) اقلیم شناسی عمومی وایران 3
2) ژئومورفولوژی عمومی وایران 3
3) هیدرولوژی 2
4) متون تخصصی انگلیسی 1
 
نام و کد واحدهای دانشگاهی پذیرنده این کد رشته : واحد نجف آباد (150)


ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آب و هواشناسی کشاورزی کد 21555

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آب و هواشناسی کشاورزی کد 21555

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آب و هواشناسی کشاورزی کد 21555

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آب و هواشناسی کشاورزی کد 21555

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آب و هواشناسی کشاورزی کد 21555
ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آب و هواشناسی کشاورزی کد 21555

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آب و هواشناسی کشاورزی کد 21555
مواد درسی و ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری رشته آب و هواشناسی کشاورزی دانشگاه آزاد به شرح جدول ذیل می باشد.


کد رشته رشته و گرایش امتحانی مواد امتحانی (دروس آزمون) ضرایب دروس
21555 آب و هواشناسی کشاورزی 1) اقلیم شناسی عمومی وایران 3
2) ژئومورفولوژی عمومی وایران 3
3) هیدرولوژی 2
4) متون تخصصی انگلیسی 1
 
نام و کد واحدهای دانشگاهی پذیرنده این کد رشته : واحد نجف آباد (150)


ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آب و هواشناسی ماهواره ای کد 21556

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آب و هواشناسی ماهواره ای کد 21556

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آب و هواشناسی ماهواره ای کد 21556

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آب و هواشناسی ماهواره ای کد 21556

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آب و هواشناسی ماهواره ای کد 21556
ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آب و هواشناسی ماهواره ای کد 21556

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آب و هواشناسی ماهواره ای کد 21556
مواد درسی و ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری رشته آب و هواشناسی ماهواره ای دانشگاه آزاد به شرح جدول ذیل می باشد.


کد رشته رشته و گرایش امتحانی مواد امتحانی (دروس آزمون) ضرایب دروس
21556 آب و هواشناسی ماهواره ای 1) اقلیم شناسی عمومی وایران 3
2) ژئومورفولوژی عمومی وایران 3
3) هیدرولوژی 2
4) متون تخصصی انگلیسی 1
 
نام و کد واحدهای دانشگاهی پذیرنده این کد رشته : واحد نجف آباد (150)


ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آبیاری و زه کشی کد 50304

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آبیاری و زه کشی کد 50304

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آبیاری و زه کشی کد 50304

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آبیاری و زه کشی کد 50304

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آبیاری و زه کشی کد 50304
ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آبیاری و زه کشی کد 50304

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آبیاری و زه کشی کد 50304
مواد درسی و ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری رشته آبیاری و زه کشی دانشگاه آزاد به شرح جدول ذیل می باشد.


کد رشته رشته و گرایش امتحانی مواد امتحانی (دروس آزمون) ضرایب دروس
50304 آبیاری و زه کشی 1) ریاضیات 2
2) هیدرولیک وهیدرولوژی 2
3) سیستمهای آبیاری 3
4) مهندسی زه کشی 3
5) رابطه آب وخاک وگیاه 3
6) زبان تخصصی انگلیسی 1
 
نام و کد واحدهای دانشگاهی پذیرنده این کد رشته : واحد علوم و تحقیقات (123)
واحد فردوس (162)


ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آمار کد 30801

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آمار کد 30801

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آمار کد 30801

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آمار کد 30801

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آمار کد 30801
ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آمار کد 30801

ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد آمار کد 30801
مواد درسی و ضرایب دروس امتحانی آزمون دکتری رشته آمار دانشگاه آزاد به شرح جدول ذیل می باشد.


کد رشته رشته و گرایش امتحانی مواد امتحانی (دروس آزمون) ضرایب دروس
30801 آمار 1) آنالیزریاضی 2
2) احتمال پیشرفته 2
3) استنباط آماری 1 و 2 2
4) زبان تخصصی انگلیسی 1
 
نام و کد واحدهای دانشگاهی پذیرنده این کد رشته : واحد علوم و تحقیقات (123)
واحد مرودشت (198)


logo-samandehi
cool hit counter
تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران میباشد.